Αναμενόμενες προκηρύξεις ΕΣΠΑ 2014-2020


Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεωνΗ δράση θα αφορά στην ενίσχυση για 
 1. την αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων 
 2. τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και την υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως έξι μηνών από την έναρξη της
 3. την ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και να λειτουργούν τα καταλύματα.
Δικαιούχοι:
 • ξενοδοχεία
 • καταλύματα
 • ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • camping
 • θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 • υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ
 • υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων / ποδηλάτων
 • ταξιδιωτικά πρακτορεία
 • οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων κτλ
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 80.000 € ‐ 400.000 €

Ποσοστό Επιδότησης: 40% -Σε περίπτωση που στο Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους θα ανεβαίνει σε 50%.

Αναμενόμενες επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες :
 • κτιριακά
 • μηχανήματα και εξοπλισμός
 • ξενοδοχειακός εξοπλισμός
 • συστήματα ποιότητας
 • Η/Υ και λοιπά περιφερειακά
 • λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα
 • δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας
 • δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης – συμμετοχής σε εκθέσεις
 • δαπάνες προσωπικού


Νεοφυής ΕπιχειρηματικότηταΑφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα (ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών) που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: από 15.000€ έως 60.000€, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων  / Χρηματοδοτική μίσθωση  εξοπλισμού (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
 • Αγορά  /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού  / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας
Για την ένταξη των επιχειρηματικών σχεδίων απαιτείται πρωτοτυπία, ανταγωνιστικότητα,συνεργασίες,ευρεσιτεχνία.


Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΑφορά την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός:Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.
Το ποσό των 25.000 € μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία δύο (2) δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000 €. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων  / Χρηματοδοτική μίσθωση  εξοπλισμού (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
 • Αγορά  /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού  / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)


Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την αναάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορέςΤο πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι από  15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
 • Άϋλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων