"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)"


Η SB ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι προκηρύχτηκε το πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι δικαιούχοι πτυχιούχοι επιδοτούνται µε το ποσό των 5.000€ έως 50.000€ (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν) ,για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγλεματικό χώρο. 

Μέσω της δράσης χρηµατοδοτείται το 100% των επιλέξιµών δαπανών (λειτουργικά,δαπάνες για αμοιβές τρίτων,δαπάνες προβολής,προμήθεια αναλώσιμων ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος αγορά/μίσθωση εξοπλισμού).

Δέιτε εδώ τη σύνοψη της δράσης...

 

Επικοινωνήστε μας για την δημιουργία και υλοποίηση του δικού σας επενδυτικού φακέλου.