Ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου, μια επιχείρηση για να διατηρήσει τις δραστηριότητές της και να διασφαλίσει τη μελλοντική της ανάπτυξη πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει μετά από επιμελή και ρεαλιστικό σχεδιασμό. 

Ειδικότερα,η οικονομική βιωσιμότητα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον επιτυγχάνεται με:

 
 • Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση 
 • Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου
 • Λογιστική ευταξία
 • Φορολογικό σχεδιασμό
 • Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και διαρκή παρακολούθηση
 • Σωστή διαχείριση αποθεμάτων/αποθήκης
 • Σχεδιασμό ταμειακών ροών
 • Αποδοτική διαχείριση προμηθευτών-κατάρτιση σχεδίου διαπραγμάτευσης προς όφελος της επιχείρησης
 • Προσεκτικό σχεδιασμό ανάπτυξης-ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο
 • Αξιοποίηση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης-ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα
Η SB Συνεργατική Συμβουλευτική ΑΕ διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην επίβλεψη και συμβουλευτική όλων των οικονομικών μονάδων παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που συμβάλλει στον επιτυχή σχεδιασμό και τη σταθερά ανοδική πορεία των επιχειρηματιών που την εμπιστεύονται:
 
Φορολογικές υπηρεσίες 
Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες
Λογιστικές εργασίες 
Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου
Μελέτες επιχειρηματικών Σχεδίων-Προγράμματα Ανάπτυξης

Με τις αλλαγές που συντελούνται με ραγδαία ταχύτητα, η έκταση και το πλήθος των υποχρεώσεων του κάθε αγρότη πολλαπλασιάζεται σε όλους τους τομείς (φορολογικό - λογιστικό, ασφαλιστικό, προγραμμάτων, επιδοτήσεων κ.α.) και επιταχύνεται η διαδικασία προσαρμογής του στην νέα πραγματικότητα.

Στο εξής κάθε αγροτική εκμετάλλευση αποτελεί επιχείρηση και κάθε αγρότης καλείται στην πράξη να αποδεικνύει τις ικανότητές του ως σύγχρονος επιχειρηματίας.

Η SB ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ στηρίζει τον αγρότη του σήμερα και τον αναδεικνύει σε ανταγωνιστικό βιώσιμο επιχειρηματία παρέχοντάς του:
 
1. Έγκαιρη ενημέρωση και καθοδήγηση για όλα τα θέματα που τον απασχολούν
2. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές και οικονομοτεχνικές υπηρεσίες καθώς και διεκπεραιωτικές  εργασίες προκειμένου:
 • να έχει πλήρη και πραγματική εικόνα της επιχείρησής του (έσοδα-έξοδα, απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης) 
 • να προϋπολογίσει τους επερχόμενους φόρους
 • να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κεφάλαια και να βρει τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης για την ενίσχυση και επέκταση της εκμετάλλευσής του
 • να διασφαλίσει τη σύννομη λειτουργία της επιχείρησής του​​
 
Σύστημα Διαρκούς Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Αγροτικής Εκμετάλλευσης
Κανονικό-Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α Αγροτών
Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα
Φορολογία-Ασφάλιση Αγροτών
Οικοτεχνικές μονάδες

Η συλλογική επιχειρηματική δράση εκδηλώνεται με την ύπαρξη και λειτουργεία εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), Συνεταιριστικών Αγροτικών Οργανώσεων (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις), Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών του Κοινοτικού Κανονισμού 1308/11, κοινών καλλιεργητικών συνεργείων ή ακόμη και απλών καθημερινών συμφωνιών («Σεμπριά» ή «δανικαριές», μισιακά, κ.α.).

Στην SB ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ στηρίζουμε τη συλλογική επιχειρηματική δράση καθώς τη θεωρούμε μονόδρομο για τον αγροτικό τομέα:
 
1.Έχουμε αναπτύξει το Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της αγροτικής εκμετάλλευσης με το οποίο συγκεντρώνουμε για κάθε έναν αγρότη ή και για όλη την συλλογικότητα πραγματικά στοιχεία κόστους, παραγωγικότητας, διάθεσης, ανάλυσης ρευστότητας, βιωσιμότητας και αναπτυξιακής προοπτικής.​
2.Παρέχουμε εξειδικευμένες προτάσεις για τη σωστή σύνταξη των καταστατικών και την εύρεση της καταλληλότερης νομικής μορφής που ταιριάζει στις δυνατότητες των ενδιαφερόμενων παραγωγών
3.Αναλαμβάνουμε:
 • την υποβολή Φακέλου για την αναγνώριση της ομάδας /οργάνωσης παραγωγών σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • τη σύνταξη ρεαλιστικών Επιχειρηματικών Σχεδίων καθώς και τη στήριξη της υλοποίησής τους
 • τη σύνταξη ,υποβολή και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων ομάδων/οργανώσεων παραγωγών
Σύστημα Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Αγροτικής Εκμετάλλευσης
Αναγνώριση Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών (Διαδικασία-Πλεονεκτήματα)
Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του οπωροκηπευτικών
Ενίσχυση Νέων ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών(Μέτρο 9-ΠΑΑ 2014-2020)
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ν.4384/2016

Στο σημερινό, παγκοσμιοποιημένο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, όλες οι επιχειρήσεις κρίνονται πλέον από την ικανότητά τους να λειτουργούν, να συνεχίσουν να διατηρούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η SB ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ διαθέτει συμβούλους με εμπειρία, ικανότητα και ετοιμότητα να δράσουν τη στιγμή της κρίσης και μπορεί να συμβάλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών και κινδύνων στις λειτουργικές δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. 

Σε μια προσπάθεια συνεχούς υποστήριξης των πελάτων της η SB παρέχει προς τους πελάτες της ειδικές υπηρεσίες όπως:

►Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων/ευκαιριών

►Εκτίμηση και διαχείριση κρίσεων 

►Ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων

►Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης