Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα από τους κάτωθι επιλέξιμους τομείς
 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Ενέργεια
 3. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 5. Περιβάλλον
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 7. Υγεία
 8. Υλικά - Κατασκευές
Προϋπολογισμός της Δράσης

400 εκατ. € για το σύνολο της χώρας .

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €
Επιδότηση 50%-65%
Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με ιδία κεφάλαια ή/και δάνειο
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Επιδότηση >50% δικαιούνται επιχειρήσεις οι οποίες κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης εμφανίζουν ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών τους >8%.
Τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης δεν ισχύουν για την ενίσχυση μεταφορικών μέσων και συμβουλευτικών υπηρεσιών-τεχνικών μελετών ανεξαρτήτως ποσοστού εξαγωγών .

Επιδοτούμενες Δαπάνες

I. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
II. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
IV. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού) έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.

 Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:
α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, έως 20% του προϋπολογισμού και έως 30.000€
β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, έως 12.000€
γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου 
δ) ψηφιακή προβολή, έως 15.000€
ε) μεταφορικά μέσα έως 50% του επενδυτικού σχεδίου και
στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000€
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:19-12-2018

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. να έχουν την ιδιότητα των Μικρών (<50 εργαζόμενου και ΚΕ ή Συν.Ισολογισμού <10 εκ) και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (<10 εργαζόμενους και ΚΕ/Συν.Ισολογισμού <2 εκ)
 2. να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 3. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 4. να διαθέτουν τους  επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 5. να μη διαθέτουν κανέναν από του παρακάτω ΚΑΔ
  • 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
  • 02. Δασοκομία και υλοτομία
  • 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
 6. να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ήμερικής απασχόλησης.
 7. να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 8. να λειτουργού νόμιμα (Άδεια λειτουργίας και λοιπές Άδειες)
 9. να μην είναι  δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους καθώς και εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
 10. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 11. να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 12. να μην έχει επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση από την Επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4488/2017
 13. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Βαθμολογούμενα κριτήρια
 1. Ύπαρξη κερδοφόρων χρήσεων(EBITDA, κέρδη προ φόρων και τόκων, κέρδη προ φόρων)
 2. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
 3. Αύξηση κύκλου εργασιών
 4. Επενδυτική πολιτική της επιχείρησης
 5. Ποσοστό τεκμηριωμένης δυνατότητας κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής
 6. Τόπος υλοποίησης
Ελάχιστο όριο βαθμολογίας  για να μπορεί να υποβληθεί ένα επενδυτικό σχέδιο:50
Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, δηλ. τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη Υποβολών : Όταν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός