"Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση"


Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
• στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 45,47)
• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)
• την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας (ΚΑΔ 85,88)

Προϋπολογισμός της Δράσης

60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €
Επιδότηση 50%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. να έχουν την ιδιότητα των Μικρών (<50 εργαζόμενου και ΚΕ ή Συν.Ισολογισμού <10 εκ) και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (<10 εργαζόμενους και ΚΕ/Συν.Ισολογισμού <2 εκ)
 2. να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 3. να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 4. να μη διαθέτουν κανέναν από του παρακάτω ΚΑΔ
  • 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
  • 02. Δασοκομία και υλοτομία
  • 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 5. να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 6. να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 7. να μην έχουν έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 8. να μην είναι  δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους καθώς και εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
 9. να λειτουργού νόμιμα (Άδεια λειτουργίας και λοιπές Άδειες)
 10. να μην είναι  δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους καθώς και εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
 11. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 12. να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 13. να μην έχει επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση από την Επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4488/2017
 14. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
Παρεμβάσεις επί υφιστάμενων κτιρίων ή κατασκευή νέων ή επέκταση υφιστάμενων εφόσον πιστοποιείται η αναγκαιότητά τους από ενεργειακό επιθεωρητή ή άλλο αρμόδιο με τεχνική μελέτη για:
 • εξοικονόμηση ενέργειας
(π.χ Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης - Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα -Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα)
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
(π.χ Παρεμβάσεις για διατήρηση κλίματος (εξαερισμός, κλιματισμός, κα)-Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας- Αποξηλώσεις και επαναστρώσεις - επενδύσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) με ειδικά υλικά πχ αντιολισθητικά ,ελαστικό δάπεδο ασφαλείας,-Αντικατάσταση ή επισκευή στεγών, κιγκλιδωμάτων , κλιμάκων και λοιπών στοιχείων του κτιρίου)
 • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
(π.χ Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού- Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System)- Προμήθεια ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α)
 • προστασία περιβάλλοντος
(π.χ Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων- για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας- για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης).
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
(π.χ Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ασφαλείας- συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας- συστημάτων ανίχνευσης διαρροών (πχ υγραερίου, νερού )- Αντικατάσταση εξοπλισμού που α) προκαλεί θόρυβο, β) παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ανάφλεξης, γ) παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος – καταπόνησης.)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ  
 • Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της Επιχείρησης έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
  • μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
  • Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) έως 12.000€
 • Ψηφιακή Προβολή μέχρι 8.000€
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών μέχρι 14.000€(7.000€ ανά πιστοποιητικό
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 30.000€ έως 40% του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνησης τεχνικών μελετών έως 8.000€
 • Δαπάνες Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης -80€ ανά εργαζόμενο και έως 5 εργαζόμενους
 • Δαπάνες Σύνταξης  και παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000€ 
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:19-12-2018

Βαθμολογούμενα κριτήρια
 1. Ύπαρξη κερδοφόρων χρήσεων(EBITDA)
 2. Αύξηση απασχολούμενου προσωπικού
 3. Αύξηση κύκλου εργασιών
 4. Έτη λειτουργίας και μήνες λειτουργίας ανά έτος
 5. Ποσοστό τεκμηριωμένης δυνατότητας κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής
Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο βαθμολογίας ωστόσο η αξιολόγηση είναι συγκριτική και εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019