Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ, που δραστηροποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δίνουν έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις: Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, και ΚοινΣΕπ, που Δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής, λιανικό & χονδρικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, εστίαση, τουρισμό, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαίδευση κ.λπ. (δείτε χρηματοδοτουμένους ΚΑΔ) και να πληρούν τις προϋποθέσεις :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
• Β.1 : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
• Β.2 : Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Επίσης :
■ Να διαθέτουν τον ή τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου..
■ Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
■ Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
■ Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
■ Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

Διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επένδυσης από 10.000€ έως 330.000€

Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες, με ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 9.500.000,00 €,
❖ 5.500.000€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και
❖ 4.000.000€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων – υπό σύσταση επιχειρήσεων

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής : Από 08/10/2020 έως και 11/12/2020

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρου διοίκησης της επιχείρησης κ.α.
2 Μηχανήματα – εξοπλισμός (Τα μηχανήματα – εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και αμεταχείριστα) Η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σχετικής με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης είναι επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα οχήματα για ίδιες ανάγκες.
3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού (Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που δεν έχουν φυσική υπόσταση) Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, δημιουργία εμπορικού σήματος κ.α.
4 Τεχνολογική αναβάθμιση - ΤΠΕ Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης. Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για μέχρι ένα έτος.
5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες Το συνολικό κόστος παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5.000€.
6 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή της επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
7 Δαπάνες προσωπικού Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. o Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.
8 Λειτουργικές Δαπάνες (Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού) Ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α. 
Πηγή:​http://www.messinianchamber.gr/