ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΠΌ 35.000€ ΈΩΣ 40.000€


Σε διαβούλευση έως 15/3/2021 εθεσε το ΥΠΠΑΤ την προδημοσίευεη της Νέας Προκήρυξης Νέων Αγροτών η οποί αναμένεται το Σεπτέμβριο  του 2021.

Τα βασικά σημεία της υπό διαβούλευση προδημοσίευσης έχουν ως κάτωθι:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 1. Να έχει ηλικία έως κ 41 ετών
 2. Να εγκατασταθεί στη γεωργία  για πρώτη φορά έως και 18 μήνες πριν την αίτηση στήριξης.
 3. Να Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021
 4. Να Εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης
 5. Να μην  έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα 5 τελευταία έτη πριν την πρώτη εγκατάσταση
 6. Να μην  έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ.
 7. Να μην  έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, να δεσµευτεί να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο
 8. Να μην  είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 9. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης να έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας
 10. Να δηλώσει εκμετάλλευση στο ΟΣΔΕ 2021 με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 14.000 €.(Ενδεικτικά : 75 στρ, ελια ελαιοποιήσιμη ή 48 στρ. ελιά βρώσιμη ή 190 μελίσσια ή 21 στρ. αμπέλι ή συνδυασμός αυτών )
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 • Ενίσχυση 35.000€ +2.500€ αν ο τόπος μόνιμης κατοικίας θεωρείται ορεινή ή μειονεκτική περιοχή +2.500€ εφόσον η βασική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης είναι η πτηνοκτηνοτροφική.
 • Καταβολή πρώτης δόσης µε την ένταξη του νέου γεωργού στο µέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ :
 • Να αυξήσουν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσής τους τουλάχιστον στα 18.000 ευρώ κατά το έτος ολοκλήρωσης (αύξηση περίπου 28,6% σε σχέση με την υφιστάμενη )
 • Ολοκλήρωση επιχειρηματικού σε 3-4 μετά την ένταξη και διατήρηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη για 3 χρόνια ακόμα
 • Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου
 • Να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 • Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε, από το 2021 έως και τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 • Να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής τους παρακολουθώντας σεµινάριο του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ.
 • Να διατηρούν τη γεωργική τους εκµετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους.
 • Να διατηρούν τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους και την έδρα του νοµικού προσώπου σε περιοχή εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
 • Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, να διατηρήσουν την βαθμολογία τους σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο µε το επίπεδο της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες.