Μ 04 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Το Μέτρο «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ).

Αφορά την υλοποίηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα της Χώρας, επενδύσεων δημοσίου για την κατασκευή βασικών υποδομών όπως εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και κατασκευής οδικού δασικού δικτύου αλλά και μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.
 
Οι κυριότερες επιμέρους δράσεις του είναι:
 

Υπομέτρο 4.1 : Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,( Τα «Σχέδια Βελτίωσης της προηγούμενης περιόδου)
 
Υπομέτρο 4.2:  Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων