Μ 06 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

To παρόν μέτρο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης σε αυτές τόσο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
 
«Μέλη αγροτικού νοικοκυριού»: Για τους σκοπούς του μέτρου 6 θεωρούνται τα μέλη της αγροτικής οικογένειας τα οποία έχουν συγγενική σχέση (σύζυγοι, γονείς, τέκνα) με τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης και απασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευση, είτε κατέχουν είτε όχι από μόνοι τους γεωργική γη και δηλώνονται ως εξής: 

• είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ για γεωργική δραστηριότητα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες ή ως μέλη αγροτικού νοικοκυριού, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό νόμο του ΟΓΑ Ν.4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (έτσι όπως ισχύει κάθε φορά),

•δηλώνονται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ ως μέλη του νοικοκυριού για στατιστικούς λόγους


Σε αυτό το Μέτρο περιλαμβάνονται επιμέρους δράσεις, στις οποίες το ποσό της ενίσχυσης δίδεται κατ΄ αποκοπή και μπορεί να καλύψει διάφορες δαπάνες, χωρίς περιορισμό, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. απόκτηση εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα όπως μισθολογικό κόστος κλπ.).
 
Οι επιμέρους δράσεις του είναι:

 
Υπομέτρο : 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
 
Υπομέτρο : 6.2 Εκκίνηση μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές
 
Υπομέτρο : 6.3 Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων