Μ 19 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)

Γενική περιγραφή

    
Στο παρόν υπομέτρο δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που υλοποιούνται στις αγροτικές περιοχές της χώρας με πληθυσμό µέχρι 15.000 κατοίκους με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της καινοτομίας, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και γενικά την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
 
Προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις έχουν οι αγρότες, άνεργοι και οι γυναίκες.

Δικαιούχοι

        
►Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

►Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

►ΟΤΑ Ά & Β΄ βαθμού και φορείς τους

►Οι ΟΤΔ ή μέλη τους
 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις


Oι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Leader θα πρέπει να έχουν αντικείμενο ή να δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω κλάδους:

1.Μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων

2.Οικοτεχνία

3.Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

4.Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση

5.Χώροι εστίασης και αναψυχής

6.Επιχειρήσεις καταλυμάτων

7.Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού

8.Τουριστικά γραφεία
     

Είδος ενίσχυσης


Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
 
Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής
 

Επιλέξιμες δαπάνες

    
1.Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως οικοδομικών εργασιών κ.λπ.

2.Δαπάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης.

3.Δαπάνες αγοράς νέου µηχανολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης.

4.Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.

5.Γενικές δαπάνες συνδεόμενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων.

6.Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων.

7.Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών.

8.Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων και πιστοποίησης.