Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

Τι είναι το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ;


Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση
 
Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής.
 

Ποιος θεωρείται κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;

 
Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:

1.Κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.

2.Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή

3.Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.

Ποιος θεωρείται Επαγγελματίας Αγρότης για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;


Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
 2. Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
 3. Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
 4. Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:

1.Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

2.Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη και

3.Είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.»

Τι θεωρείται ως αγροτική εκμετάλλευση για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;


Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων.

Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων

Τι θεωρείται ως αγροτική δραστηριότητα για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;


Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή.

Ποιά θεωρούνται Αγροτικά προϊόντα για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;


Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

Ποια η διαδικασία εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε;


Για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, οι επαγγελματίες αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είτε είναι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης είτε όχι, συμπληρώνουν και υποβάλλουν  μηχανογραφικό έντυπο αίτησης που απευθύνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ταυτόχρονα με την αίτηση που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, για ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Το έντυπο αυτό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) και επισύρει τις συνέπειες αυτού, σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς συμπλήρωσής του. Για την εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται διασταύρωση με τα στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου που τηρείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσον αφορά στις δηλούμενες εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις.

Ποια η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των πιστοποιητικών που σχετίζονται με το  ΑΑΕ ;


Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνεται από τους προϊσταμένους των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), κατόπιν ελέγχου των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Ποια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των πιστοποιητικών που σχετίζονται με το ΜΑΑΕ ;


1.Επαγγελματίες αγρότες
 • Ηλεκτρονική Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1
 • Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος
 • Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα- Έντυπο Ε3 του ιδίου έτους
 • Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του ιδίου έτους
 • Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.
2.Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Ηλεκτρονική Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1
 • Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος
 • Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα - Έντυπο Ε3 του ιδίου έτους
 • Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του ιδίου έτους
3.Νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες
 • Ηλεκτρονική Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1
 • Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος
 • Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους
 • Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του ιδίου έτους
 • Σε περίπτωση άσκησης προηγούμενης εξωγεωργικής απασχόλησης
 • Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ
 • Απόλυση
 • Οικειοθελής αποχώρηση
 • Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα
 • Λήξη σύμβασης
 • Κάρτα ανεργίας
 • Σε περίπτωση μη άσκησης προηγούμενης εξωγεωργικής απασχόλησης:Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) ότι δεν έχει προηγούμενη εξωαγροτική απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ