ΟΜΑΔΕΣ/ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ


Τι είναι οι ομάδες/ οργανώσεις παραγωγών;


Σύμφωνα με τον Ν.4384/2016 :
 
Οι ομάδες παραγωγών αποτελούν ομάδες στους τομείς της γεωργίας που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.
 
Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.
 
Οι οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών που είναι σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.
 
Ο όρος νομική οντότητα, περιλαμβάνει κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με εμπορική ιδιότητα, που έχει συσταθεί με νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, λειτουργεί στη χώρα μας και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους οικείους ανά τομέα παραγωγής Κανονισμούς της Ε.Ε.. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ).
 
Ο όρος σαφώς οριζόμενο μέρος της νομικής οντότητας, περιλαμβάνει μέρος της νομικής οντότητας, δηλαδή μέρος του νομικού προσώπου, όπως για παράδειγμα, σε έναν Αγροτικό Συνεταιρισμό, σαφώς οριζόμενο μέρος του αποτελούν οι παραγωγοί κάποιου συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος όπως τομάτα, κ.λ.π., οι οποίοι είναι μέλη του Α.Σ. και θέλουν να συστήσουν Ο.Π.
 
Για κάθε τομέα προϊόντων (π.χ οπωροκηπευτικά , ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές) καθορίζονται επιπλέον όροι και προϋποθέσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα μέλη, την καλλιεργούμενη έκταση, τον ελάχιστο όγκο παραγωγής κ.λ.π

Ποια η διαδικασία αναγνώρισης μιας Ομάδας/Οργάνωσης παράγωγών;


Η Ομάδα/Οργάνωση παραγωγών που ενδιαφέρεται για αναγνώριση υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΕ στην οποία βρίσκεται η καταστατική της έδρα συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο του Καταστατικού (Συστατικής Πράξης) του Νομικού Προσώπου μαζί με αντίγραφο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ομάδας (όπου περιλαμβάνονται οι όροι – προϋποθέσεις λειτουργίας βάσει των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων που αφορούν το θέμα). 

2.Απόσπασμα Πρακτικών της Οργάνωσης όπου φαίνεται ότι συμφωνήθηκε η λειτουργία του νομικού προσώπου ως Ο.Π. & ότι καταρτίσθηκε – ψηφίστηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας. 

3.Κατάσταση με τον συνολικό αριθμό παραγωγών του Νομικού Προσώπου (όπου θα είναι μέλη της Ομάδας), μαζί με τον συνολικό όγκο παραγωγής κατά προϊόν (μέσος όρος 3ετίας). 

4.Πιστοποιητικό από το αρμόδιο δικαστήριο ότι το Νομικό Πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (εφόσον έχει συσταθεί 1 τουλάχιστον χρόνο πριν την ημερομηνία αίτησης αναγνώρισης).
 
5.Επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν κάθε τομέα προϊόντων ξεχωριστά  

Ποια τα πλεονεκτήματα μιας αναγνωρισμένης Ομάδας/Οργάνωσης παραγωγών;

 
 • Οργάνωση - προγραμματισμός καλλιέργειας - παραγωγής
 • Αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης
 • Έλεγχος της αγοράς - συμβολαιακή γεωργία
 • Μείωση κόστους παραγωγής - δυνατότητα ανταλλαγής εργασίας
 • Ενίσχυση εξαγωγικής δύναμης
 • Ευκολότερη παραγωγή αναγνωρίσιμων προϊόντων
 • Ενίσχυση παραγωγής και προώθησης πιστοποιημένων, ποιοτικών προϊόντων
 • Ενίσχυση σύστασης και λειτουργίας (ΜΕΤΡΟ 09 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020)
 • Προτεραιότητα ένταξης των παραγωγών μελών στα περισσότερα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Ευνοϊκότεροι όροι ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Υλοποίηση πολυετών επενδυτικών προγραμμάτων ανέφικτων από μεμονωμένους παραγωγούς (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Ε.Φ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Π. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ)
 • Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης στα επενδυτικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020