ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ


Δικαιούχες οργανώσειςΣτο πλαίσιο του ΚΑΝ.1308/2013 η Ένωση  χρηματοδοτεί τριετή προγράμματα εργασίας  των οποίων Δικαιούχες Οργανώσεις είναι οι Ο.Ε.Φ (Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων) δηλαδή οι αναγνωρισμένες σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό και την Εθνική νομοθεσία:

►Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) με μέλη παραγωγούς

►Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) με μέλη Ο.Π.

►Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (ΔΟ) με μέλη Φορείς / Συνδέσμους / κ.ο.κ.

Ποιες Ο.Π έχουν δικαίωμα αναγνώρισης;


Οι νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες:

1.συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών

2.επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:
 • την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·
 • τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·
 • τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
 • τη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς·
 • την προώθηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών καλής μεταχείρισης των ζώων·
 • την προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση προτύπων παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ανάπτυξη προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων καλυπτόμενων από εθνικό σήμα ποιότητας·
 • τη διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την προώθηση της βιοποικιλότητας,
 • τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·
 • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας·
 • την παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των προθεσμιακών αγορών και των ασφαλιστικών συστημάτων.
3.Αποτελούνται από - εκατό (100) τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς μέλη οι οποίοι καλλιεργούν  δυόμισι χιλιάδες (2.500) τουλάχιστον στρέμματα ελαιώνων βάσει των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών

4.Παρέχουν επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους από τη σκοπιά τόσο της διάρκειά τους όσο και της αποτελεσματικότητας, της στήριξης των μελών τους με ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της συγκέντρωσης της προσφοράς·

5.Διαθέτουν καταστατικό που επιβάλει στους παραγωγούς που είναι μέλη της τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 • να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία του περιβάλλοντος·
 • να είναι μέλη μίας μόνο οργάνωσης παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη ενδεχόμενης παρέκκλισης σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβαλλόμενοι παραγωγοί διαθέτουν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·
 • να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούν οι οργανώσεις παραγωγών για στατιστικούς σκοπούς
 

Διαδικασία αναγνώρισης μιας Ο.Π


Η Οργάνωση Παραγωγών, που ενδιαφέρεται για αναγνώριση υποβάλλει, δια του νόμιμου εκπροσώπου της, αίτηση αναγνώρισης στη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ ) στην οποία βρίσκεται η καταστατική της έδρα, συνοδευόμενη από:

1.Αντίγραφο του Καταστατικού (Συστατικής Πράξης) του Νομικού Προσώπου μαζί με αντίγραφο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ομάδας (όπου περιλαμβάνονται οι όροι – προϋποθέσεις λειτουργίας βάσει των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων που αφορούν το θέμα).

2.Απόσπασμα Πρακτικών της Οργάνωσης όπου φαίνεται ότι συμφωνήθηκε η λειτουργία του νομικού προσώπου ως Ο.Π. & ότι καταρτίσθηκε – ψηφίστηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας.

3.Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογα με τη νομική μορφή της ΟΠ εφόσον αυτή έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

4.Πλήρη κατάσταση των ελαιοπαραγωγών μελών τους (στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το ΑΦΜ και ο αριθμός των ελαιοκομικών στρεμμάτων βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή. Στην αίτηση αναγνώρισης επίσης αναφέρεται, αν οι ελαιοπαραγωγοί –μέλη της Ο.Π. προέρχονται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς νομούς και ποιους.

Πότε ξεκινά κάθε τριετές πρόγραμμα εργασίας;


Η διάρκεια κάθε τριετούς προγράμματος στήριξης ξεκινά από την 1η Απριλίου του έτους στο οποίο υποβάλλεται το πρόγραμμα στην αρμόδια αρχή προς έγκριση .Η πρώτη περίοδος ξεκινά την 1η Απριλίου 2015.

Πότε υποβάλλεται η Αίτηση έγκρισης του προγράμματος εργασίας-Τι Εγγυήσεις απαιτούνται για την έγκριση ενός προγράμματος εργασίας;


Κάθε Ο.Ε.Φ. μπορεί να υποβάλλει αίτηση έγκρισης για ένα μόνο πρόγραμμα εργασίας τριετούς διάρκειας μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο υποβάλλεται το πρόγραμμα.

Για την έγκριση ενός προγράμματος εργασίας απαιτείται εγγύηση συμμετοχής η οποία συστήνεται υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και κατατίθεται κατά την υποβολή της αίτησης έγκρισης του προγράμματος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά αιτούμενης ενωσιακής χρηματοδότησης .Η αποδέσμευση της εγγύησης διενεργείται κατά τη λήξη και εκκαθάριση του τριετούς προγράμματος.

Ποιο το ποσοστό ενίσχυσης; Απαιτείται ιδία συμμετοχή;


Το ποσοστό χρηματοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα δραστηριοτήτων και την κατηγορία δαπάνης . Το ποσοστό ενωσιακής χρηματοδότησης κυμαίνεται από 50-75% ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται κατά 50% από εθνική χρηματοδότηση και ιδία συμμετοχή του ενδιαφερόμενου φορέα .Δηλαδή:

- Ενωσιακή Χρηματοδότηση (από 50% έως 75%)

- Εθνική Χρηματοδότηση (από 12,5% έως 25%)

- Ιδία Συμμετοχή (από 12,5% έως 25%)

Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας και τι εγγυήσεις απαιτούνται;


Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ., πραγματοποιείται σε τρεις (3) δόσεις,ως εξής:

1η ΔΌΣΗ:

Μετά την οριστική έγκριση των προγραμμάτων εργασίας κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει την πρώτη δόση της προκαταβολής, η οποία ισούται με το ένα δεύτερο (1/2) του 90% των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης , το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με κοινοποίηση στη Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία εδρεύει.

Η αίτηση συνοδεύεται μεταξύ άλλων απαραίτητα από εγγυητική επιστολή της Ο.Ε.Φ ύψους 110% της αιτηθείσας πρώτης δόσης προκαταβολής

Μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. καταβάλλεται, μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας, η πρώτη δόση της προκαταβολής.

2η ΔΌΣΗ:

Μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων της πρώτης δόσης της προκαταβολής, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει την δεύτερη δόση της προκαταβολής, η οποία ισούται με το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) του 90% των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης , το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Η αίτηση συνοδεύεται μεταξύ άλλων απαραίτητα από εγγυητική επιστολή της Ο.Ε.Φ ύψους 110% της αιτηθείσας δεύτερης δόσης προκαταβολής

Μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. καταβάλλεται, μέχρι 30 Ιανουαρίοιυ  κάθε έτους εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας, η πρώτη δόση της προκαταβολής.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Για την καταβολή της εξόφλησης, η εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. υποβάλλει αίτηση μέχρι 30 Ιουνίου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού τεχνικοοικονομικού ελέγχου και της έκθεσης αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου, η οποία οφείλει να έχει διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο μετά την εξόφληση όλων των τιμολογίων και το αργότερο έως 20 Ιουνίου εκάστου έτους

Ποιες δραστηριότητες είναι επιλέξιμες και σε τι ποσοστό ενισχύονται από την Ένωση;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Τομέας Α :Παρακολούθηση και της διαχείριση της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών   
75%
συγκέντρωση στοιχείων για τον κλάδο και την αγορά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεθόδου, γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας και ακρίβειας που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή    
εκπόνηση μελετών για θέματα συνδεόμενα με άλλα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας των ενδιαφερόμενων δικαιούχων οργανώσεων·(Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανά μελέτη δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 Ευρώ)
Τομέας Β: Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας:  
75%-υποχρεωτική συμμετοχή
του τομέα στο συνολικό προϋπολογισμό +
ελάχιστη συμμετοχή για τον τομέα 20%
συλλογικές εργασίες διατήρησης των ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας που απειλούνται με εγκατάλειψη (Η δραστηριότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ελαιώνες ηλικίας άνω των 50 ετών, έκτασης τουλάχιστον 100 στρεμμάτων και με τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 παραγωγών)
ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους (Η δραστηριότητα αφορά πιστοποίηση των παραγωγών είτε σύμφωνα με τις αρχές των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 και 2.2 είτε σύμφωνα με τις αρχές τις βιολογικής γεωργίας για κάθε έτος του προγράμματος με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για τα ανωτέρω πρότυπα)
μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του,
μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική γεωργία, η ορθολογική γεωργία, η προστασία του εδάφους μέσω του περιορισμού της διάβρωσης και η ολοκληρωμένη γεωργία
μέτρα προστασίας των ανθεκτικών ποικιλιών και των απειλούμενων ποικιλιών·
Τομέας Γ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού:     
75%-υποχρεωτική συμμετοχή του τομέα στο συνολικό προϋπολογισμό +ελάχιστη συμμετοχή για τον τομέα 15%
βελτίωση των συστημάτων άρδευσης και των τεχνικών καλλιέργειας, (Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί τεκμηριωμένα η εξοικονόμηση νερού κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα άρδευσης καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας και αντίστοιχης σχετικής τεχνικής βοήθειας, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας του ελαιώνα.)
αντικατάσταση μη παραγωγικών ελαιόδεντρων με νέα ελαιόδεντρα, (η δραστηριότητα πρέπει να περιλαμβάνει την αντικατάσταση μεμονωμένων μη παραγωγικών ελαιόδεντρων μέσα σε ένα ελαιώνα με νέα, σύμφωνα με την αριθ. 1415/28732/06−03−2013 (ΦΕΚ 574/Β΄/2013) απόφαση περί προωθουμένων ειδών και ποικιλιών).
κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, (η δραστηριότητα πρέπει να εξασφαλίζει τη διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό που απευθύνονται σε παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Ενδεικτικά: έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, τεχνικές μέτρησης και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, η εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής κ.λπ.)
μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας· (η δραστηριότητα πρέπει να απευθύνεται σε παραγωγούς και να εξασφαλίζει με σύγχρονες μεθόδους και τη χρήση ειδικών εργαλείων την κατάρτιση και την επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών,των ελαιοτριβείων, τυποποιητηρίων, μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς κ.λπ. με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας.)
Τομέας Δ: Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών        
75 % για επενδύσεις παγίου  ενεργητικού-50% για λοιπές επενδύσεις
βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή
βελτίωση των ποικιλιών των ελαιώνων ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων, υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας
βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, η αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εμφιάλωσης του ελαιολάδου (Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, υγρών αποβλήτων της ελαιοποίησης, καθώς και η χρήση τους για άρδευση ή ως λίπασμα, για την παραγωγή κομπόστ, ζωοτροφών, ενέργειας, καθώς και για εκχύλιση ουσιών που μπορεί να βρουν διάφορες χρήσεις σε άλλους τομείς)
παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων,
δημιουργία και βελτίωση των εργαστηρίων ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου, (Μόνο υπό την προϋπόθεση απασχόλησης ειδικού επιστήμονα και τη διεξαγωγή ετησίως αριθμού αναλύσεων ανάλογα με τον ετήσιο όγκο παραγωγής.)
κατάρτιση γευσιγνωστών για τους ελέγχους των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιόλαδων και των επιτραπέζιων ελιών
Τομέας Ε: Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές    
50%
(75% σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας)- υποχρεωτική συμμετοχή του τομέα στο συνολικό προϋπολογισμό +ελάχιστη συμμετοχή για τον τομέα 10%
δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή (Η δραστηριότητα αφορά πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007 για κάθε έτος του προγράμματος με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για το ISO 22000:2005. Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης Halal, kosher κλπ.)
δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή, (Η δραστηριότητα αφορά πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22000:2005 για κάθε έτος του προγράμματος με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για το ίδιο πρότυπο. Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης, IFS, BRC κ.λπ.)
δημιουργία και διαχείριση συστημάτων για την παρακολούθηση της τήρησης των προτύπων γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή
Τομέας ΣΤ: Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών     
50%
(75% σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας)- μέγιστη συμμετοχή για τον τομέα 3%
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που υλοποιούν οι δικαιούχοι οργανώσεις στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε), (ενδεικτικές δραστηριότητες είναι η διοργάνωση συνεδρίων, Info Point, συμμετοχή σε εκθέσεις, πληροφοριακό υλικό στον Τύπο κ.λπ.)
δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τα μέτρα που υλοποιούν οι δικαιούχοι οργανώσεις στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε)