Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78) « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί , μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1:Ορισμός –Σκοπός-Νομική μορφή


Αγροτικός Συνεταιρισμός, στο εξής ΑΣ, ορίζεται ως η αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί συνεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της .αγροτικής οικονομίας.Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις αυτών, δεν διέπονται από τις διατάξεις του ν.4384/2016 .

Ο ΑΣ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών του στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού του.

Άρθρο 2:Γυναικείοι Συνεταιρισμοί


Θεσπίζονται οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, στο εξής γυναικείοι ΑΣ, στους οποίους, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό, μέλη μπορούν να γίνουν αποκλειστικά γυναίκες. Για τη σύστασή τους απαιτείται ελάχιστος αριθμός πέντε (5) ιδρυτικών μελών ενώ αν τα μέλη είναι λιγότερα από δέκα (10) δεν απαιτείται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

Άρθρο 3:Περιφέρεια-Έδρα-Επωνυμία


Η έδρα του ΑΣ, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του, και η περιφέρεια του ΑΣ ορίζονται από το καταστατικό του.

Η επωνυμία του ΑΣ, εκφράζει υποχρεωτικά τον κύριο σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς του και περιλαμβάνει την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς και την έδρα του. Στην επωνυμία του ΑΣ, μπορεί να περιλαμβάνεται και διακριτικός τίτλος. Η επωνυμία διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΑΣ με τον ίδιο σκοπό και την ίδια περιφέρεια. Για παράδειγμα, ένας συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται στο Καλό Χωριό με κύριο σκοπό την παραγωγή γάλακτος, οφείλει να αναφέρεται ως «Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαλακτοπαραγωγών Καλού Χωριού».

Τα έντυπα του ΑΣ αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τον αριθμό μητρώου ΑΣ.

Άρθρο 4:Όροι σύστασης(ελάχιστος αριθμός μελών)-Καταχώριση καταστατικού


Για τη σύσταση ΑΣ, απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Αν πρόκειται για αλιευτικό ΑΣ και για ΑΣ με μέλη αποκλειστικά καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων απαιτείται ελάχιστος αριθμός δέκα (10) φυσικών προσώπων.

Με αίτησή του στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο καταθέτει, δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, το προς έγκριση καταστατικό. Έπειτα από έλεγχο νομιμότητας του καταστατικού, με πράξη του Ειρηνοδίκη πραγματοποιείται η καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο Ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώριση και με την ίδια πράξη καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο υποδεικνύοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της αρνητικής πράξης του Ειρηνοδίκη και εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της μπορεί να ασκηθεί ανακοπή η οποία δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ. 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώριση του καταστατικού, η γραμματεία του Ειρηνοδικείου αποστέλλει αντίγραφο του καταστατικού με την ημερομηνία καταχώρησης στην εποπτική αρχή ΑΣ του ΥΠΑΑΤ.

Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή και αναγράφει τον αριθμό μητρώου. Μετά την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, αποστέλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα στο Μητρώο της αρμόδιας αρχής πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των ως άνω Συμβουλίων.

Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και η τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ και η σύσταση των ΚΑΣ(Κλαδικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί) και ΚΕΑΣ (Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός).

Άρθρο 5:Τύπος –Περιεχόμενο καταστατικού


Το καταστατικό του ΑΣ καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη και για να είναι έγκυρο πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον:

α) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία, τον ΑΦΜ και την κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών μελών.
β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια του ΑΣ.
γ) Το σκοπό, τα μέσα επίτευξης του σκοπού, καθώς και τις δραστηριότητες του ΑΣ.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ΑΣ.
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκησης .
στ) Την αξία της υποχρεωτικής και της προαιρετικής συνεταιρικής μερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής της αξίας τους, καθώς και τη διαδικασία απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων.
ζ) Την έκταση ευθύνης των μελών.
η) Τον καθορισμό των ελάχιστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσης για το σχηματισμό αποθεματικών.
θ) Τη χρονική διάρκεια του ΑΣ.
ι) Τον ορισμό προσωρινού διοικητικού συμβουλίου για την έγκριση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
ια) Τη λύση και εκκαθάριση του ΑΣ.
ιβ) Τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης και την αμοιβή τους.

Άρθρο 6:Μέλος ΑΣ


Μέλος του ΑΣ μπορεί να γίνει φυσικό πρόσωπο που έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληροί τους όρους του καταστατικού του και αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του. 

Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή και το ποσοστό συμμετοχής και άλλου ΑΣ ή νομικού προσώπου με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα πουεξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ. 

Επίσης, στο καταστατικό μπορεί να προβλεφθεί η εγγραφή στον ΑΣ φυσικών/νομικών προσώπων μελών-επενδυτών με τους όρους και τις προϋποθέσεις εισόδου-εξόδου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Τα μέλη – επενδυτές κατέχουν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες, χωρίς δικαιώματα ψήφου.

Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, εφόσον έχουν καταβάλει το ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό του ΑΣ.

Άρθρο 7:Εγγραφή-Αποχώρηση-Διαγραφή μέλους


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του ΑΣ στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλι(ΔΣ).
 
Με την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει καταβάλει το ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής μερίδας που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό, η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της αίτησης από το ΔΣ ή τη Γενικής Συνέλευση. 

Δεν εγγράφονται μέλη ΑΣ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και ΕΣ(Εποπτικού Συμβουλίου).

Αποχώρηση μέλους του ΑΣ από αυτόν πραγματοποιείται οποτεδήποτε, αφού προειδοποιήσει έγκαιρα, σε προθεσμία που προβλέπεται στο καταστατικό, εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο. Για συγκεκριμένους λόγους, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρεωτική παραμονή των μελών του ΑΣ για ορισμένο διάστημα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ αποφασίζει αιτιολογημένα για τη διαγραφή μέλους του ΑΣ έπειτα από ακρόαση του μέλους. Στο καταστατικό καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής του μέλους. Το μέλος μπορεί, σε προθεσμία που ορίζεται από το καταστατικό, να προσφύγει κατά της απόφασης διαγραφής του στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ, η οποία συγκαλείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της προσφυγής. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την κοινοποίηση της απορριπτικής επί της προσφυγής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής στη Γενική Συνέλευση. 

Μετά την αποχώρηση ή τη διαγραφή του μέλους του ΑΣ, οι συνεταιρικές του μερίδες επιστρέφονται στην ονομαστική τους αξία μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία που το μέλος έχασε την συνεταιριστική του ιδιότητα.

Άρθρο 8:Δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους

 
Το μέλος του ΑΣ πρέπει να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4384/2016, τους όρους του καταστατικού του ΑΣ και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΑΣ.
 
Το καταστατικό του ΑΣ περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις που ρυθμίζουν:

α.    Τη συμμετοχή του μέλους στις γενικές συνελεύσεις του ΑΣ.
β.    Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
γ.    Τη συμμετοχή στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης.
δ.    Τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του ΑΣ, σύμφωνα με τους σκοπούς του, χωρίς διάκριση. Ειδικότερα, το καταστατικό ορίζει τα είδη συμμετοχής ή τις ελάχιστες προϋποθέσεις  συμμετοχής, καθώς και τους λόγους και τη διαδικασία απαλλαγής από τις υποχρεώσεις αυτές.
ε.    Την υποχρέωση αποχής από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του ΑΣ ή από πράξεις που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τα συμφέροντα του ΑΣ.
στ.    Τη συμμετοχή των μελών στη συνεταιριστική εκπαίδευση.
ζ.    Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, την πορεία των υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση του ΑΣ.
η.    Το δικαίωμα του μέλους να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, αν υπάρχει, των βιβλίων του ΑΣ, των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του ΑΣ και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών.
θ.    Την υποχρέωση των μελών να παραδίδουν τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) της παραγωγής τους στον ΑΣ.

Επίσης στο καταστατικό προβλέπεται το ποσοστό κάθε είδους εφοδίων απαραίτητων για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής τους οικονομίας, που το μέλος υποχρεούται να προμηθεύεται από τον ΑΣ. 

Η μη τήρηση της υποχρέωσης παράδοσης των προϊόντων στον ΑΣ ή προμήθειας εφοδίων από τον ΑΣ, συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους, πέραν άλλων κυρώσεων που θέτει το καταστατικό. 

Τα μέλη απαλλάσσονται από τις άνω υποχρεώσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ειλημμένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως 

1.    αντικειμενική αδυναμία του μέλους εκπλήρωσης της δεσμευτικής υποχρέωσης, 
2.    ύπαρξη προγενέστερης της εισόδου του μέλους στον ΑΣ σύναψης σύμβασης πώλησης των προϊόντων του σε τρίτους που αποδεικνύεται με δικαιολογητικά και ενημερώνεται εγκαίρως ο ΑΣ για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και άλλες  λεπτομέρειες και
3.    αδυναμία του ΑΣ να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.

Η προσωπική εργασία που παρέχει το μέλος του ΑΣ προς αυτόν δεν θεωρείται εξαρτημένη εργασία. Για την παρασχεθείσα προσωπική εργασία, ο ΑΣ εκδίδει σχετικό παραστατικό (με την ένδειξη δωρεάν), όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ.10 του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄251). Η αξία της προσωπικής εργασίας μεταφέρεται στο πλεόνασμα του ΑΣ της οικείας διαχειριστικής χρήσης και αποδίδεται στα δικαιούχα μέλη σε διαστήματα που αποφασίζει το ΔΣ του ΑΣ. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πλεονάσματος.

Άρθρο 9:Συνεταιριστικό κεφάλαιο-Συνεταιριστική μερίδα

 
Η συνεταιρική μερίδα ορίζεται ως το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο του ΑΣ.

Κάθε μέλος συμμετέχει στον ΑΣ με μία (1) υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και έχει μία (1) ψήφο στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ.

Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Την αξία της συνεταιρικής μερίδας αποφασίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, βάσει καταστατικού, και κάθε μεταβολή της αξίας της συνεταιρικής μερίδας του ΑΣ γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του καταστατικού του. 

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από κάθε μέλος προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Με την εγγραφή, καταβάλλεται το 50% της συνεταιρικής μερίδας και το υπόλοιπο εξοφλείται το αργότερο μέσα σε ένα (1) έτος από την εγγραφή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει βραχύτερο διάστημα για την εξόφληση.

Μέλη των ΑΣ που υφίστανται και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του ν.4384/2016 οφείλουν να εξοφλήσουν την αξία της συνεταιρικής τους μερίδας κατά την προσαρμογή του καταστατικού του ΑΣ στον ως άνω νόμο. 

Σε ΑΣ που υφίστανται και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του ν.4384/2016, τυχόν πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ είτε επιστρέφονται στα μέλη στην ονομαστική τους αξία, αυξημένη ή μειωμένη ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης, ή μετατρέπονται σε προαιρετικές μερίδες, βάσει του καταστατικού.

Η μεταβίβαση της συνεταιρικής μερίδας είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου περί μελών, εφόσον δεν απαγορεύεται από το καταστατικό.

Σε περίπτωση θανάτου μέλους του ΑΣ, ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε, εφόσον πληροί περί μελών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η ονομαστική αξία της συνεταιρικής μερίδας αποδίδεται στους νόμιμους κληρονόμους του μέλους μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία θανάτου του μέλους. Σε κάθε περίπτωση, οι κληρονόμοι ενημερώνουν τον ΑΣ με αίτησή τους για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.

Άρθρο 10:Ευθύνη και υποχρεώσεις του μέλους προς τρίτους


Η ευθύνη των μελών για τις υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους είναι επικουρική, με την έννοια ότι προκύπτει μόνο αν δεν υπάρχει άλλη πηγή ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών. Η έκταση της ευθύνης καθορίζεται στο καταστατικό και είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής μερίδας ή με ακέραιο πολλαπλάσιο του ποσού αυτής.

Τα μέλη φέρουν την προαναφερόμενη ευθύνη και μετά την έξοδό τους από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ενώ ήταν μέλη. 

Αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη του μέλους του ΑΣ παραγράφονται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους στο οποίο γεννήθηκαν, ενώ η ευθύνη του μέλους παύει οπωσδήποτε μετά την πάροδο ενός (1) έτους από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του ΑΣ, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή.

Για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και ΑΣ δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών του ΑΣ. Οι δανειστές μέλους του ΑΣ δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων των υπόλοιπων μελών για την ικανοποίηση αξιώσεών τους κατά του μέλους.
 
Επίσης δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, για οφειλές των μελών προς τρίτους,
 
α) Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον ΑΣ.
β) Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών που παραδόθηκαν στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία.
γ) Το τίμημα των προϊόντων της περίπτωσης β΄.
δ) Η υποχρεωτική και προαιρετική συνεταιρική μερίδα.

Άρθρο 11:Όργανα Διοίκησης


Όργανα διοίκησης του ΑΣ  είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ).

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με αριθμό μελών μικρότερο από τριάντα (30) δεν υποχρεούνται να εκλέγουν εποπτικό συμβούλιο, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

Άρθρο 12:Γενική Συνέλευση –Αρμοδιότητες-Σύγκληση


Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ.
 
Στη γενική συνέλευση μετέχουν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται απόφαση από άλλο αρμόδιο όργανο. Στην έναρξη της συνεδρίασης η γενική συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της πρόεδρο, γραμματέα και εφορευτική επιτροπή. Δεν εκλέγεται πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:

i.    Η τροποποίηση του καταστατικού.
ii.    Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η λύση και η αναβίωση του ΑΣ.
iii.    Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
iv.    Η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης.
v.    Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημιές.
vi.    Η μεταβολή της αξίας της συνεταιρικής μερίδας.
vii.    Η επιβολή εισφοράς στα μέλη.
viii.    Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ, καθώς και του αντίστοιχου προϋπολογισμού.
ix.    Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
x.    Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
xi.    Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.
xii.    Η απόφαση για την αγορά και πώληση ακινήτων.
xiii.    Η απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του ΑΣ Ομάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών, που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα του ΑΣ.
xiv.    Ο ορισμός των ελεγκτών των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
xv.    Η απόφαση για απαλλαγή από τις υποχρεώσεις παράδοσης παραγωγής στον ΑΣ ή προμήθειας εφοδίων από αυτόν
xvi.    Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία και το καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες της ψήφισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού, καθώς και την απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του ΑΣ Ομάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΓΣ συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το ΔΣ με πρόσκληση στην οποία περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μία (1) φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του ΑΣ μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται για λόγους που προβλέπονται από το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του ΑΣ. Το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των μελών μπορεί να ζητήσει με αίτησή του από το ΔΣ τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ με την υποχρεωτική αναφορά των προς συζήτηση θεμάτων. Επίσης το ΕΣ του ΑΣ μπορεί να ζητήσει με αίτησή του από το ΔΣ τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ, όταν προκύπτει ανάγκη μετά από έλεγχο που έχει ασκήσει. Αν το ΔΣ δεν συγκαλέσει τη ΓΣ μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη ή το ΕΣ έχουν το δικαίωμα σύγκλησής της.

Σε ΑΣ με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εκλογή αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης με ελάχιστο αριθμό μελών τα 400 μέλη. Ο αριθμός των 400 μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης αυξάνεται κατά 30% για τα επιπλέον μέλη του ΑΣ με 501 έως 3.000 μέλη.

Σε ΑΣ με περισσότερα από 3.000 μέλη, ο αριθμός των μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 1.500 μελών. Στο καταστατικό καθορίζονται ο ακριβής αριθμός των μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης, τα καθήκοντά τους και ο τρόπος ανάκλησής τους.

Στους ΑΣ που λειτουργεί αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση του συνόλου των μελών του ΑΣ, μετά από αίτημα του 1/20 τουλάχιστον των μελών του ΑΣ προς το διοικητικό συμβούλιο για σπουδαίους λόγους που αφορούν την οικονομική κατάσταση ή/και τη σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων του ΑΣ.

Η σύγκληση από το διοικητικό συμβούλιο έκτακτης γενικής συνέλευσης του συνόλου των μελών του ΑΣ είναι υποχρεωτική, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα όπως α) η μεταβολή του σκοπού του ΑΣ, β) η συγχώνευση με άλλον ΑΣ και γ) η λύση του ΑΣ.

Οι διατάξεις για τον ελάχιστο αριθμό μελών της αντιπροσωπευτικής ΓΣ και την σύγκληση έκτακτης ΓΣ από το ΔΣ ισχύουν και για τους ΑΣ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του ν.4384/2016 με αντιπροσωπευτική ΓΣ του ν.2810/2000 ή του ν. 4015/2011. Οι ανωτέρω ΑΣ οφείλουν να αναδείξουν άμεσα αντιπροσωπευτικές ΓΣ που θα πληρούν τον ελάχιστο αριθμό μελών του παρόντος Νόμου, αφού, μετά την θέση σε ισχύ του ν. 4384/2016, αντιπροσωπευτικές ΓΣ που δεν πληρούν τον ελάχιστο αριθμό μελών του άρθρου 12 δεν μπορούν να λάβουν νόμιμες αποφάσεις.

Άρθρο 13:Απαρτία Γενικής Συνέλευσης


Για να είναι νόμιμη η συνεδρίαση της ΓΣ πρέπει κατά την έναρξή της να είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η ΓΣ συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση, απαρτία υπάρχει οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων μελών του ΑΣ με δικαίωμα ψήφου.

Για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή του σκοπού του ΑΣ, συγχώνευση με άλλον ΑΣ, λύση του ΑΣ, τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ, απαλλαγή της υποχρέωσης παράδοσης παραγωγής ή προμήθειας εφοδίων, απαιτείται αυξημένη απαρτία, δηλαδή τουλάχιστον τα δύο τρία (2/3) των μελών με δικαίωμα ψήφου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση απαιτείται η απλή απαρτία του μισού αριθμού του συνόλου των μελών με δικαίωμα ψήφου. 

Στο καταστατικό μπορεί να ορίζονται και άλλα συγκεκριμένα θέματα, για τη λήψη αποφάσεων, που απαιτείται αυξημένη απαρτία.

Άρθρο 14:Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης


Οι αποφάσεις της ΓΣ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

Οι αποφάσεις της ΓΣ είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του ΑΣ.

Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή του σκοπού του ΑΣ, τη συγχώνευση με άλλον ΑΣ, τη λύση του ΑΣ, την τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ, την απαλλαγή της υποχρέωσης παράδοσης παραγωγής ή προμήθειας εφοδίων, λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζονται και άλλα συγκεκριμένα θέματα, για τη λήψη αποφάσεων, που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

Η ΓΣ αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για θέματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του ΔΣ, έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , προσωπικά θέματα, ανάκληση των μελών του ΔΣ, διαγραφή μέλους ΑΣ και οποιοδήποτε άλλο θέμα, εφόσον το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των παρόντων μελών.

Αν τα μέλη του ΔΣ δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι χρηματοοικονομικές, η ΓΣ αποφασίζει ,στην ίδια συνεδρίαση μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών ,για την ανάκληση ή μη των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση ανάκλησης, εκλέγεται προσωρινό ΔΣ που υποχρεούται σε είκοσι (20) μέρες να συγκαλέσει ΓΣ των μελών του ΑΣ για την εκλογή νέου ΔΣ.
Τα μέλη του ΔΣ δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

Άρθρο 15:Προσβολή Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης


Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που είναι αντίθετες στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρες.

Η ακυρότητα των αποφάσεων της ΓΣ κηρύσσεται με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ. Η αίτηση προς το Ειρηνοδικείο ασκείται, από μέλος του ΑΣ, την αρμόδια αρχή εποπτείας, ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη ΓΣ και κοινοποιείται στον ΑΣ. 

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Αν η απόφαση δεν επιδοθεί, η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει και η αρμόδια εποπτική αρχή του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 16:Διοικητικό και Εποπτικό συμβούλιο


Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) εκλέγεται από τη ΓΣ με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. 

Μέλη του ΔΣ και ΕΣ μπορούν να εκλεγούν φυσικά πρόσωπα-μέλη του ΑΣ καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων-μελών του ΑΣ.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού (ΔΣ) και Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) ορίζεται από το καταστατικό, είναι πάντοτε περιττός και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).

Η διάρκεια της θητείας των μελών των δύο συμβουλίων ορίζεται από το καταστατικό και είναι από τρία (3) έως πέντε (5) έτη. Οι πρόεδροι των δύο συμβουλίων μπορούν να εκλεγούν μόνο για δύο (2) συνεχόμενες θητείες.
 
Οι ιδιότητες μέλους του ΔΣ και μέλους του ΕΣ δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν. Επίσης, μεταξύ των μελών του ΔΣ και του ΕΣ δεν επιτρέπεται να υπάρχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Όλα τα μέλη των δύο συμβουλίων των ΑΣ παρακολουθούν άπαξ και κατά τη διάρκεια των έξι (6) πρώτων μηνών της θητείας τους τη βασική συνεταιριστική εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων που οργανώνονται με τη συνδρομή του «ταμείου αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης». Η εκπαίδευση αυτή θα διεξαχθεί από 26 Απριλίου 2018 και μόνο τα μέλη που την έχουν παρακολουθήσει μπορούν να συμμετέχουν στο ΔΣ/ΕΣ.

Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του ΔΣ, ο αριθμός προσωπικού του ΑΣ είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20) άτομα, μετέχει στο ΔΣ εκπρόσωπος του προσωπικού του ΑΣ, ως επιπλέον μέλος του και έχει δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.

Το ΔΣ εκπροσωπεί τον ΑΣ δικαστικώς και εξωδίκως και μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του αυτή στον πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ΔΣ ή στο γενικό διευθυντή/διευθυντή.

Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του ΑΣ, στη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του και την επιδίωξη του σκοπού του. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από το καταστατικό.

Το ΕΣ ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της ΓΣ. Το ΕΣ έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, ή στοιχείου του ΑΣ και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ. Μπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, την ανάπτυξη του ΑΣ και εισηγείται προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης των υπηρεσιακών και αιρετών στελεχών και των μελών του ΑΣ. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της ΓΣ υποδεικνύει στο ΔΣ την επανόρθωσή τους, με σχετική έκθεσή του που κοινοποιείται και στην αρμόδια αρχή.

Το ΔΣ και ΕΣ βρίσκονται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Μέλος του ΔΣ και του ΕΣ δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις τους για θέματα που αφορούν το ίδιο το μέλος, το σύζυγο, ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.

Τα μέλη του ΔΣ και του ΕΣ ευθύνονται προσωπικά και εις ολόκληρον, για κάθε ζημιά που προκάλεσαν στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Οι αξιώσεις του ΑΣ παραγράφονται πέντε (5) έτη αφότου διαπιστώθηκε η ζημιά από τον ΑΣ, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη.

Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν αμείβονται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπεται αμοιβή του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον ο κύκλος εργασιών του ΑΣ υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ. Το καταστατικό του ΑΣ μπορεί να προβλέπει την παροχή στα μέλη του διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου:

α) Εξόδων κίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για υπηρεσίες εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα του ΑΣ, και
β) εξόδων παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών.

Σε ΑΣ με κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, είναι υποχρεωτικός ο διορισμός γενικού διευθυντή ή διευθυντή με δικαιώματα, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ και έπειτα από προκήρυξη της θέσης που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ (ή σε περιοδική εφημερίδα αν δεν εκδίδεται ημερήσια) και σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και στον ιστότοπο του ΑΣ, αν υπάρχει.
Οι πρόεδροι του ΔΣ, οι γενικοί διευθυντές ή οι διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην Επιτροπή του ν.3213/2003 (Α΄ 309) όπως ισχύει.

Επίσης είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, όπου καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 17:Αρχαιρεσίες


Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και ΕΣ του ΑΣ και αντιπροσώπων σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο ΑΣ (π.χ. άλλον ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, άλλες συλλογικές μορφές του ν.4384/2016), διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από το Πρωτοδικείο της έδρας του ΑΣ. Αν με έγγραφο του οικείου Πρωτοδικείου βεβαιώνεται η αδυναμία διορισμού δικαστικού λειτουργού, κατόπιν αιτήματος του ΑΣ , διορίζεται δικηγόρος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο που καθορίζει και το ύψος της αμοιβής του.

Σε ΑΣ με λιγότερα από τριάντα (30) μέλη, οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός μελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από την εφορευτική επιτροπή πρακτικό.

Το ποσοστό των γυναικών, εφόσον υπάρχουν μέλη και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, να εκλεγούν μέλη του ΔΣ και ΕΣ αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών μελών του ΑΣ. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα.

Η εκλογή των μελών του ΔΣ και ΕΣ διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθμού των μελών του ΔΣ ή ΕΣ. Αν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
Εκλεγέντες είναι αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν είναι επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν και καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που μένουν κενές μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Το ΔΣ κα ΕΣ στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση συγκροτούνται σε σώμα, όπως ορίζει το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ανακατανομής των αξιωμάτων στο ΔΣ. Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ανακατανομή αξιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον αποφασισθεί από τα δύο τρία (2/3) του συνόλου των μελών του ΔΣ.

Αν μείνει κενή θέση μέλους του ΔΣ ή ΕΣ και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το ΔΣ με απόφαση των λοιπών μελών του συμπληρώνει την κενή θέση με την εκλογή σε αυτήν μέλους του ΑΣ. Η ιδιότητα αυτή διατηρείται μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης ΓΣ που επικυρώνει την εκλογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η ΓΣ εκλέγει νέα μέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία ή το σύνολο το μελών του ΔΣ και δεν υπάρχουν επιλαχόντες διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Για να θέσει υποψηφιότητα κάποιο μέλος στο ΔΣ ή ΕΣ του ΑΣ πρέπει να εκπληρώνει την υποχρέωση παράδοσης προϊόντων στον ΑΣ η οποία βεβαιώνεται εγγράφως ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΑΣ πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις αρχαιρεσίες που διενεργούνται μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016, και για συνεταιρισμούς που δεν έχουν τροποποιήσει τα καταστατικά τους στο νέο νόμο, καθώς η υποχρέωση αυτή υπήρχε και με το ν.4015/2011.

Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στo διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του ΑΣ:

α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για:κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία,παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών και για απόκρυψη ή παραποίηση οικονομικών στοιχείων του ΑΣ.
β) Μέλος του ΑΣ που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης παράδοσης της παραγωγής βεβαιώνεται εγγράφως για κάθε μέλος που είναι υποψήφιο ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
γ) Πρόσωπο του οποίου η εκλογή προσκρούει σε όσα προβλέπονται για τα μέλη του ΔΣ και ΑΣ στο άρθρο 16 
δ) Όποιος εργάζεται στον ΑΣ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου.

Για τα ανωτέρω κωλύματα εκλογιμότητας μέλους σε ΔΣ και ΕΣ του ΑΣ προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής με την οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα αυτά. Το μέλος εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του ΔΣ και ΕΣ αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου από τα κωλύματα εκλογιμότητας.

Άρθρο 18:Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισμού


Κρατική εποπτεία επί των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, στο εξής αρμόδια αρχή.

Η εποπτεία αφορά στη σύννομη λειτουργία και την υποβοήθηση του έργου των ανωτέρω συλλογικών μορφών, τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης και περιλαμβάνει ιδίως την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των ΓΣ, την τήρηση του Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και την αξιολόγησή τους μέσω αυτού, την εξακρίβωση της αλήθειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γενικά των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από τους ανωτέρω, καθώς και την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους.

Άρθρο 19:Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων


Το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Μητρώο) τηρείται από την εποπτική αρχή του ΥΠΑΑΤ , αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων και είναι συνέχεια του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 2 του ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210).

Στο Μητρώο εγγράφονται οι ΑΣ, οι ΚΑΣ και ΚΕΑΣ, οι ΑΕΣ των οποίων το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ΑΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 32 του ν.4384/2016 και το ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 39 του ν.4384/2016.

Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), στο Μητρώο Εμπόρων του ν.3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89) και στα Εμπορικά Επιμελητήρια της περιφέρειάς τους

Άρθρο 20:Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισμών στο μητρώο


Εν αναμονή δημοσίευσης υπουργικής απόφασης που θα συμπληρώνει ή θα τροποποιεί τη μορφή, το περιεχόμενο και τη διαδικασία καταγραφής στο Μητρώο, αναφέρονται συνοπτικά τα κάτωθι:

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, που συστήνονται με το ν.4384/2016, υποβάλλουν, εντός μηνός, από την καταχώριση του καταστατικού τους στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου, αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο, ηλεκτρονικά. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ΑΣ είναι:

α) αντίγραφο του καταστατικού και βεβαίωση εγγραφής τους στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του οικείου Ειρηνοδικείου,
β) κατάσταση των ιδρυτικών μελών με το ΑΦΜ τους, σύμφωνα με το βιβλίο μητρώου μελών 
γ) βεβαίωση ότι έχουν καταβάλει το 50% της αξίας της συνεταιρικής μερίδας και
δ) συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο τριετίας για τη λειτουργία τους, που περιγράφει τις δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, τις ποσότητες που πρόκειται να διαχειριστούν, τις προγραμματισμένες δράσεις και τυχόν επενδυτικά σχέδια που προτίθενται να υλοποιήσουν.

Η αρμόδια αρχή εφόσον διαπιστώσει την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων παρέχει στους ΑΣ αριθμό Μητρώου και βεβαίωση εγγραφής, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για την απόκτηση ΑΦΜ. Ο αριθμός Μητρώου αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε έγγραφο του ΑΣ και στον ιστότοπό τους, αν διαθέτουν.

Οι τακτικές ετήσιες δηλώσεις των ΑΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Μητρώο ως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους και περιλαμβάνουν:

α) επικαιροποίηση των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο
β) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
γ) την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
δ) αποδεικτικό αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων προς τα αρμόδια όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προέδρων του ΔΣ και γενικών διευθυντών ή διευθυντών ΑΣ με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ
δ) υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του ΔΣ ότι τα μέλη του ΑΣ παραδίδουν την παραγωγή τους ή προμηθεύονται τα εφόδια τους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

Οι τακτικές ετήσιες δηλώσεις των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΑΣ για το έτος 2016 μπορούν να κατατεθούν έως 31-07-2016.

Διαγραφή από το Μητρώο πραγματοποιείται αν οι ΑΣ δεν προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο νόμο εντός έτους από την έναρξη ισχύος αυτού και για λόγους που αφορούν τη μη υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών της τακτικής ετήσιας δήλωσης, τη μη τήρηση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού, όπως οι λόγοι αυτοί θα εξειδικευτούν σε σχετική υπουργική απόφαση.

Άρθρο 21:Έλεγχος


Διενεργείται ετησίως οικονομικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΑΣ. 

Οι ΑΣ που έχουν λιγότερα από πενήντα (50) μέλη και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, μπορούν να πραγματοποιούν τους οικονομικοδιαχειριστικούς ελέγχους κάθε τρεις (3) συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις σωρευτικά.

Σε ΑΣ για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των νομικών οντοτήτων του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) από ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο του ν.3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174), ο έλεγχος πραγματοποιείται ετησίως από τους ελεγκτές αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α΄94).

Στους λοιπούς ΑΣ διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ Α΄ 176). 

Οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται από το καταστατικό.

Η προηγούμενη του ελέγχου τακτική ΓΣ ορίζει τους ελεγκτές της επόμενης διαχειριστικής χρήσης και μπορούν να επαναπροσδιορίζονται μέχρι και για πέντε (5) συνεχείς χρήσεις. Η αμοιβή τους ορίζεται από το καταστατικό ή από την απόφαση ορισμού τους. 

Δεν ορίζονται ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι του ΑΣ ή συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:

α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης του ΑΣ.
β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
γ) Την οικονομική κατάσταση του ΑΣ, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά μόνο τη νομιμότητα της πραγματοποίησης των δαπανών. Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που έχουν διαπραχθεί και τον εντοπισμό των υπεύθυνων.

Η έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται στο ΔΣ το αργότερο τριάντα (30) μέρες πριν από τη ΓΣ ενώ αντίγραφό της υποβάλλεται και στην αρμόδια κρατική εποπτική αρχή. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ υποχρεούται να ανακοινώσει το ως άνω πόρισμα στην πρώτη μετά τον έλεγχο γενική συνέλευση των μελών του μαζί με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του ΔΣ για το έτος που έληξε. και να καλεί εγγράφως τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί.

Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών το πόρισμά τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια αρχή την ως άνω υποβολή.

Άρθρο 22:Διαχειριστική χρήση


Η διαχειριστική χρήση των ΑΣ δεν μπορεί αν περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες.
 
Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος που έληξε.

Το ΔΣ επίσης συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ για την επόμενη χρήση με προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική ΓΣ.

Ο ΑΣ υποχρεούται να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον ιστότοπο του ΑΣ, εφόσον διαθέτει καθώς και στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής ΓΣ η οποία τις εγκρίνει.

Άρθρο 23:Διαχειριστικό υπόλοιπο-Πλεονάσματα-Κέρδη-Τηρούμενα βιβλία


Ως διαχειριστικό υπόλοιπο ορίζεται η διαφορά μεταξύ ακαθάριστων εσόδων του ΑΣ και παντός είδους δαπανών, ζημιών, αποσβέσεων, τόκων των προαιρετικών μερίδων. Το διαχειριστικό υπόλοιπο αυτό περιλαμβάνει τα πλεονάσματα και τα κέρδη.
 
Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του και με μέλη-επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ και τα κέρδη προέρχονται από τις συναλλαγές με τρίτους.

Ο όγκος των συναλλαγών με τρίτους σε σχέση με τα μέλη του ΑΣ καθορίζεται από το καταστατικό ενώ οι όροι αγοράς προϊόντων τρίτων από τον ΑΣ και διάθεσης σε αυτούς εφοδίων δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους συναλλαγών με τα μέλη του.

Για φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των αποθεματικών, τηρούνται διακριτοί λογαριασμοί για το σχηματισμό των πλεονασμάτων και των κερδών.

Τα πλεονάσματα διανέμονται στα μέλη και στα μέλη-επενδυτές, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ. Η φορολογία των κερδών και πλεονασμάτων των συνεταιρισμών, καθορίζεται με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

Από το πλεόνασμα κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών και δεν υπόκειται σε φόρο.
 
Το υπόλοιπο του πλεονάσματος διατίθεται για την 

α) απόδοση στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον ΑΣ,
β) ανάπτυξη του ΑΣ,
γ) υποστήριξη δραστηριοτήτων κοινωνικού σκοπού, σε ποσοστό που καθορίζεται από το καταστατικό και 
δ) εκπαίδευση των μελών του ΑΣ, σε ποσοστό τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%).

Τα ποσά που δαπανώνται για κοινωνικούς σκοπούς, αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της έκπτωσης των δαπανών με βάση τα οριζόμενα στο ν.4172/2013.

Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:

α) Το σύνολο των κερδών, μετά τη φορολόγησή τους, εκτός αν μέρος αυτών έχει διατεθεί για την υποστήριξη κοινωνικών δραστηριοτήτων
β) Η κράτηση του 10% του πλεονάσματος.
γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία.
δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

Οι ΑΣ τηρούν τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ν.4308/2014 καθώς και βιβλίο μητρώου μελών, βιβλία πρακτικών των οργάνων διοίκησής τους θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους καθώς και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό.

Άρθρο 24:Συγχώνευση


Δύο (2) ή περισσότεροι ΑΣ μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέου ΑΣ στον οποίο ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενοι ΑΣ είτε με την απορρόφηση ενός ή περισσότερων υφιστάμενων ΑΣ από άλλον ο οποίος ήδη λειτουργεί.

Η συγχώνευση πραγματοποιείται, εφόσον ο ΑΣ που προέρχεται από τη συγχώνευση έχει θετική οικονομική θέση.

Για τη συγχώνευση με τη σύσταση νέου ΑΣ απαιτούνται περιληπτικά:

α) σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που καταρτίζουν εγγράφως τα ΔΣ των ΑΣ που συγχωνεύονται
β) απόφαση των ΓΣ των προς συγχώνευση ΑΣ με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 
γ) δημοσίευση περίληψης του σχεδίου συγχώνευσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΓΣ
δ) κοινή ΓΣ των μελών των υπό συγχώνευση ΑΣ για την έγκριση του νέου καταστατικού και εκλογή προσωρινού ΔΣ με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Στην κοινή ΓΣ λαμβάνουν μέρος μόνο τα μέλη των υπό συγχώνευση ΑΣ. Τυχόν νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν στον νέο ΑΣ μετά την έγκριση του νέου καταστατικού. Η απόφαση της ΓΣ αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή.
ε) υποβολή του νέου καταστατικού στο Ειρηνοδικείο της έδρας του νέου ΑΣ για καταχώρισή του στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών

Από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων ΑΣ αποτελούν περιουσία του νέου ΑΣ.

Η πράξη του Ειρηνοδίκη περί καταχώρισης του καταστατικού αποτελεί τίτλο μεταγραφής για τα ακίνητα που περιέρχονται στον νέο ΑΣ.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο νέος ΑΣ εγγράφεται στο Μητρώο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Ο νέος ΑΣ υποκαθίσταται αυτοδικαίως, από την ημέρα που συντελείται η συγχώνευση, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ας που συγχωνεύθηκαν, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες τους. Επίσης τα μέλη των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν είναι αυτοδικαίως μέλη του νέου ΑΣ με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το νέο καταστατικό. Οι ΑΣ που συγχωνεύθηκαν παύουν να ισχύουν από τη συντέλεση της συγχώνευσης, δηλαδή λύονται χωρίς εκκαθάριση.

Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου, το προσωρινό ΔΣ αποστέλλει πρόσκληση για σύγκληση ΓΣ εντός ενός (1) μηνός, για την εκλογή του νέου ΔΣ και ΕΣ.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για την περίπτωση της συγχώνευσης με απορρόφηση, ενώ θέματα που δεν ρυθμίζονται με το ως άνω άρθρο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 25:Πτώχευση


Ο ΑΣ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν παύσει τις πληρωμές των χρεών του.

Η πτώχευση κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του ΑΣ μετά από αίτηση:

α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννομο συμφέρον.
β) Του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ.
γ) Των εκκαθαριστών.

Αν έχει υποβληθεί δήλωση παύσης πληρωμών ή αίτηση κήρυξης σε πτώχευση του ΑΣ από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση από οποιονδήποτε πιστωτή ή τους εκκαθαριστές, το διοικητικό συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές συγκαλούν εντός δέκα (10) ημερών τη γενική συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς για να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του ΑΣ και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.

Η γενική συνέλευση με απόφασή της επιβάλλει στα μέλη έκτακτη εισφορά, ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτικών μερίδων τους και μέσα στα όρια της ευθύνης που προβλέπεται από το καταστατικό. Η εισφορά αυτή βαρύνει και τα μέλη που αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο μέσα στο τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης. Η εισφορά καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης στη γενική συνέλευση. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ειρηνοδικείο πίνακα για την έκτακτη εισφορά. Ο πίνακας κηρύσσεται εκτελεστός από το Ειρηνοδικείο.

Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης παύσης πληρωμών ή από την κοινοποίηση στον ΑΣ της αίτησης για την κήρυξή του σε πτώχευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δηλώσει στο αρμόδιο δικαστήριο, αν συνεχίζει ή όχι  τις πληρωμές.Το δικαστήριο προσδιορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση της αίτησης − δήλωσης μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και, αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση παύσης των πληρωμών, κηρύσσει τον ΑΣ σε πτώχευση.

Από την κήρυξή του σε πτώχευση ο ΑΣ λύεται.

Η πτώχευση του ΑΣ δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών του.

Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός, επικυρώνεται από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, οπότε ο ΑΣ αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού οι πιστωτές δεν μπορούν να στραφούν κατά των μελών του ΑΣ. Η απόφαση με την οποία επικυρώνεται ο συμβιβασμός, κοινοποιείται με φροντίδα του ΑΣ στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για την καταχώρισή της στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών και στην κρατική εποπτική αρχή .

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα.

Άρθρο 26:Λύση ΑΣ


Ο ΑΣ λύεται,:

α) αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του
β) με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
γ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
δ) με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ, περί λύσης και ορισμού εκκαθαριστών, που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i.μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν από το ανύπαρκτο της δραστηριότητας του συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του
ii.μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής, αν ο ΑΣ δεν έχει υποβάλλει στο Μητρώο τις εγκεκριμένες από τη ΓΣ οικονομικές καταστάσεις τριών (3) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων, καθώς και αν ο ΑΣ διαγραφεί από το Μητρώο.

Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ΑΣ, όπως αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο από το ένα πέμπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει ΓΣ, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία αποφασίζει είτε α) την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον πιστωτή με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή β) τη λήψη μέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή γ) τη λύση του ΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση, αμέσως μετά τη λήψη της, αποστέλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αν ο ΑΣ λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της ΓΣ που συγκαλείται από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του και λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας του ΑΣ.

Η λύση του ΑΣ και η απόφαση αναβίωσής του κατατίθεται με φροντίδα του ΑΣ στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Άρθρο 27:Εκκαθάριση ΑΣ


Η λύση του ΑΣ ακολουθείται πάντα από το στάδιο της εκκαθάρισης.

Ο ΑΣ που λύεται εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες τις εκκαθάρισης.

Η ΓΣ διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του ΔΣ και του ΕΣ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ.

Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές που ορίζονται από τη ΓΣ που αποφασίζει και τη λύση του ΑΣ, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό. Αν η ΓΣ δεν όρισε εκκαθαριστές, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ που δικάζει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, διορίζει άλλους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης διορισμού τους δημοσιεύουν περίληψη της απόφασης που διατάσσει την εκκαθάριση και το διορισμό τους και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και κοινοποιούν πρόσκληση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90). Η απόφαση περί εκκαθάρισης και διορισμού τους καθώς και ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης αποστέλλεται και στην αρμόδια εποπτική αρχή και καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σημειώνεται ότι ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης συντάσσεται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη λύση του ΑΣ.

Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα του ΑΣ μετά την πάροδο 4 μηνών από τη λύση του. Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση του ΑΣ, μέλος ή πιστωτής του ΑΣ μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων του ΑΣ. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Αν για ένα (1) έτος μετά την έκδοση της απόφασης του Ειρηνοδικείου δεν καταστεί δυνατή η εκποίηση ακινήτων του ΑΣ, τότε παύει να ισχύει η δέσμευση της παρούσας παραγράφου.

Απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση ΑΣ παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώνουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις του ΑΣ, να μετατρέπουν σε χρήμα τη συνεταιριστική περιουσία , να εξοφλούν τα χρέη του και να εισπράττουν τις απαιτήσεις του ΑΣ. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον του ΑΣ. Επίσης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τον εισαγγελέα στην περίπτωση που κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους διαπιστώσουν την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη ΓΣ. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης αντίγραφο των τελικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή και καταχωρίζεται στο Μητρώο.

Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΑΣ που εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται μετά την ικανοποίηση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, του Ελληνικού Δημίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των εργαζομένων. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει (π.χ. κτίρια, αποθήκες) διατίθεται σε άλλον ΑΣ ή για άλλο κοινωνικό σκοπό, σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό, και δεν διανέμεται στα μέλη.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα πέντε (5) έτη, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει ΓΣ, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης για έγκριση. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση του ΑΣ από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη αυτών είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις, καταγγελίες συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Για ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η πενταετία υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της εκκαθάρισης.

Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη ΓΣ, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με οριζόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέλη του ΑΣ που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, δεν μπορεί όμως να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

ΑΣ ο οποίος τίθεται σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ του ν. 2810/2000, που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν, με απόφαση του εκκαθαριστή, να μισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες ο ΑΣ χρησιμοποιεί για τις παραγωγικές ανάγκες του, κατά προτεραιότητα σε ΑΣ που αποδεδειγμένα είναι βιώσιμοι και διαθέτουν τόσο την απαραίτητη παραγωγική δυναμικότητα όσο και την τεχνογνωσία για την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων. Η μίσθωση ισχύει όσο διαρκεί η εκκαθάριση.Οι εκκαθαριστές ανακοινώνουν την πρόθεση εκμίσθωσης της παρούσας παραγράφου, με σχετική πρόσκλησή.

Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές του ΑΣ, δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη, για χρέη του ΑΣ προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν μπορούν να οριστούν εκκαθαριστές ΑΣ πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί του. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισμών, των ΕΑΣ, των ΚΕΣΕ, των ΚΑΣΟ και των ΣΕ του ν. 2810/2000,που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 28:Ποινικές Διατάξεις

 
1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ αν: α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση, στο εποπτικό συμβούλιο ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο του ΑΣ ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του ΑΣ β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του ΑΣ ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από το εποπτικό συμβούλιο ή από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.

2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο σε ΑΣ, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση του ΑΣ και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο που διενήργησε σε αυτόν.

3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές ταυτόχρονα, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μελών των ΑΣ, με χρήση ή με απειλή σωματικής βίας ή με άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.

4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος: α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του. β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιχειρεί παρά το νόμο να αλλοιώσει το αποτέλεσμα της εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, εποπτικών συμβουλίων, μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης, ελεγκτών και αντιπροσώπων των ΑΣ σε άλλα νομικά πρόσωπα.

5. Με τις ποινές της παραγράφου 4 τιμωρούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των ΑΣ, στους οποίους παραχώρησε το διοικητικό συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή για μη εκτέλεση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.

Άρθρο 29:Οικονομικές ενισχύσεις-φορολογικές απαλλαγές-κίνητρα

 
1. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

2. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς.

3. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη και στα μέλη – επενδυτές, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ.

4. Οι ΑΣ μπορούν να εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους.

5. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920,στο Ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217) και στο ν. 2166/1993 (Α΄ 137),εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις των απαλλαγών. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλάκεια γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων συγχώνευσης των ΑΣ.

Άρθρο 30:Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων

 
Οι ΑΣ, οι Κλαδικοί ΑΣ(ΚΑΣ) και οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ (ΚΕΑΣ), οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης:

α) Στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου 29, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και ενωσιακών προγραμμάτων και

β) σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 31:Κλαδικοί Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΚΑΣ,ΚΕΑΣ)

 
Δύο (2) ή περισσότεροι ΑΣ με αντικείμενο δραστηριότητας που αφορά ένα προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Κλαδικούς ΑΣ, στο εξής ΚΑΣ.
 
Με πρωτοβουλία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ΑΣ που δραστηριοποιούνται σε ένα προϊόν ή σε μια ομάδα ομοειδών προϊόντων, μπορεί να συνιστάται σε εθνικό επίπεδο ένας Κλαδικός Εθνικός ΑΣ, στο εξής ΚΕΑΣ, ανά προϊόν ή ανά ομάδα ομοειδών προϊόντων. 

Στους ΚΑΣ και ΚΕΑΣ μπορεί να συμμετέχουν και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, με την προϋπόθεση ότι μέλη τους είναι μόνο ΑΣ.

Στους σκοπούς των ΚΑΣ και ΚΕΑΣ περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου των μελών τους, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων ευρείας κλίμακας. Στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού τους, οι ΚΑΣ και ΚΕΑΣ συνεργάζονται με τους ΑΣ σε θέματα χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, εξαγωγών και εισαγωγών, εμπορίας και μεταποίησης−τυποποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, οικονομικής λογιστικής, νομικής και τεχνικής βοήθειας, καθώς και σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη των κοινοτήτων εντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα μέλη τους και η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι δραστηριότητες των ΚΑΣ και ΚΕΑΣ είναι συμπληρωματικές των δραστηριοτήτων των ΑΣ και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς αυτές.

Οι διατάξεις του ν.4384/2016 περί ΑΣ εφαρμόζονται αναλόγως για τους ΚΑΣ και ΚΕΑΣ.

Άρθρο 32:Μετατροπή αναγκαστικών συνεταιρισμών

 
Η μετατροπή των ανωτέρω αναγκαστικών συνεταιρισμών σε ελεύθερους μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις εξής περιπτώσεις:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και στην συνέχεια αίτημά τους προς την αρμόδια αρχή,
β) κατόπιν έκδοσης σχετικής αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης
γ) προς εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας.

Η μετατροπή πραγματοποιείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την δημοσίευση της εκάστοτε κατά περίπτωση Κ.ΥΑ .

Η διαδικασία μετατροπής των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους σε ΑΣ του παρόντος νόμου πραγματοποιείται ως εξής:

i.    Λαμβάνονται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων καθενός από τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς που είναι μέλη της Ένωσης περί συγχώνευσης, καθώς και της γενικής συνέλευσης της Ένωσης περί μετατροπής σε ΑΣ του παρόντος νόμου, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
ii.    Τα διοικητικά συμβούλια όλων των συγχωνευόμενων αναγκαστικών συνεταιρισμών κα της Ένωσης συντάσσουν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης – μετατροπής, που περιλαμβάνει τους όρους της συγχώνευσης και την αξία της μερίδας του νέου ΑΣ.
iii.    Τα μέλη των υπό συγχώνευση αναγκαστικών συνεταιρισμών συγκαλούνται σε κοινή γενική συνέλευση,μετά από πρόσκληση των διοικητικών συμβουλίων τους. Η συνέλευση αυτή εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης – μετατροπής, το καταστατικό του νέου ΑΣ και εκλέγει το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, που προκύπτει από τη συγχώνευση.

Όσοι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί δεν αποφασίσουν τη συγχώνευσή τους, μετατρέπονται σε ΑΣ του παρόντος νόμου με τροποποίηση του καταστατικού τους για την προσαρμογή τους στον παρόντα νόμο, που εγκρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, μετά από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Οι αποχωρούντες λαμβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους μερίδας κατά τους όρους του καταστατικού της Ένωσης εντός δύο (2) ετών από την αποχώρησή τους.

Το νομικό πρόσωπο του ΑΣ που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, είναι καθολικός διάδοχος της Ένωσης και των αναγκαστικών συνεταιρισμών μελών της που συγχωνεύονται − μετατρέπονται και τους υποκαθιστά πλήρως σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες, τις οποίες συνεχίζει.

Για τη μετατροπή της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά οι διατάξεις του «άρθρου 24 - Συγχώνευση ΑΣ».

Άρθρο 33:Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)


Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ,στο εξής ΑΕΣ, είναι ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, τις οποίες συνιστούν ΑΣ και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και άλλες ΑΕΣ. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντα ονομαστικές.

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ που συμμετέχουν στην ΑΕΣ.
 
Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ο κ.ν. 2190/1920.

ΑΕΣ των οποίων το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ΑΣ εγγράφονται στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

Άρθρο 34:Διεπαγγελματικές οργανώσεις


Διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ανά τομέα αγροτικών προϊόντων και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή των προϊόντων αυτών.

Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις συγκροτούνται, λειτουργούν και αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.

Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναγνωρίζονται και ελέγχονται από τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου, ανάλογα με τον τομέα αγροτικών προϊόντων που τις αφορούν.

Μόνο μία (1) διεπαγγελματική οργάνωση αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο για κάθε προϊόν ή κοινή ομάδα προϊόντων.

Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού και των ειδικότερων στόχων τους, συνεργάζονται κατά περίπτωση με άλλους φορείς, όπως είναι ιδίως οι αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας του άρθρου 35 και οι ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ του άρθρου 38.

Άρθρο 35:Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας


Με πρωτοβουλία των Περιφερειών της χώρας μπορεί να συνιστώνται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό:

α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας. Η προώθηση δεν περιλαμβάνει τη χορήγηση σημάτων ποιότητας, εντοπιότητας και ασφάλειας στα τοπικά προϊόντα.
β) Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας.

Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου φέρουν επωνυμίες στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου.

Για την ίδρυση των εταιρειών του παρόντος άρθρου μπορεί να συμπράττουν:

α) Η οικεία Περιφέρεια.
β) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
γ) Οι ΑΣ της Περιφέρειας.
δ) Νομικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της Περιφέρειας

Άρθρο 36:Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων


Με ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας μπορεί να ρυθμίζεται η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Οι ΑΣ και οι ΑΕΣ μπορούν να συνάπτουν τις συμβάσεις του παρόντος άρθρου για τα προϊόντα των μελών τους που παραδίδονται υποχρεωτικά σε αυτούς με σκοπό τη διακίνηση και την εμπορία τους.

Σε κάθε τέτοια σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε επί ποινή ακυρότητας:

i.    Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.
ii.    Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.
iii.    Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους με βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.
iv.    Η τιμή του προϊόντος.
v.    Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
vi.    Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας της σύμβασης.
vii.    Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και ο Ειδικός Αριθμός Εγγραφής (ΕΑΕ) στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων του ν. 3955/2011, του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και ο κωδικός εγγραφής στο μητρώο πρώτων αγοραστών του τομέα αλιείας για τους υπόχρεους.
viii.    Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όλων των συμβαλλομένων.
ix.    Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατάθεση της σύμβασης στην αρμόδια ΔΟΥ.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συμβαλλομένων.

Άρθρο 37:Ομάδες παραγωγών, Οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων παραγωγών


Οι ομάδες παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν ομάδες στους τομείς της γεωργίας που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.

Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.

Οι οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών που είναι σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.

Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.

Ο όρος νομική οντότητα, περιλαμβάνει κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με εμπορική ιδιότητα, που έχει συσταθεί με νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, λειτουργεί στη χώρα μας και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους οικείους ανά τομέα παραγωγής Κανονισμούς της Ε.Ε.. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου.

Ο όρος σαφώς οριζόμενο μέρος της νομικής οντότητας, περιλαμβάνει μέρος της νομικής οντότητας, δηλαδή μέρος του νομικού προσώπου, όπως για παράδειγμα, σε έναν Αγροτικό Συνεταιρισμό, σαφώς οριζόμενο μέρος του αποτελούν οι παραγωγοί κάποιου συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος όπως τομάτα, κ.λ.π., οι οποίοι είναι μέλη του Α.Σ. και θέλουν να συστήσουν Ο.Π.

Άρθρο 38:Ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ /ΠΓΕ /ΕΠΙΠ


1. Σε κάθε μία οριοθετημένη περιοχή παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) συμπεριλαμβανομένων των αμπελοοινικών προϊόντων και των αρωματισμένων οίνων ή για κάθε Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) μπορεί να συνιστάται ομάδα προστασίας και διαχείρισης ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, κατά περίπτωση, στο εξής ομάδα. Η ομάδα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς και μεταποιητές του προϊόντος και έργο της είναι η προστασία, η διαχείριση και η προώθηση των προϊόντων με τις ονομασίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά.

2. Οι ομάδες δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνιστώνται ύστερα από κοινή πρωτοβουλία κυρίως των παραγωγών και των μεταποιητών γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου της παραγράφου 1. Στις ομάδες αυτές εκπροσωπούνται αναλογικά όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που συμμετέχουν στην παραγωγή και την μεταποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

3. Οι ομάδες αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφόσον καλύπτουν τα 2/3 της παραγωγής του πιστοποιημένου προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Οι ομάδες που έχουν αναγνωριστεί ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012 και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με την αναγνωρισμένη διεπαγγελματική οργάνωση του τομέα, εφόσον αυτή υφίσταται, για όλα τα θέματα που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αυτών, καθώς και τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 5.

4. Οι αποφάσεις των αναγνωρισμένων ομάδων για τα θέματα γενικής προώθησης της ονομασίας και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του προϊόντος, μετά την έγκρισή τους με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους παραγωγούς και μεταποιητές του συγκεκριμένου προϊόντος.

5. Για θέματα που αφορούν στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος, οι αναγνωρισμένες ομάδες μπορούν να διαθέτουν δικούς τους ελεγκτές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν και αυτοί εσωτερικούς ελέγχους στην παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και διακίνηση του συγκεκριμένου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Τα ευρήματα των ελέγχων αυτών τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Οι έλεγχοι της παρούσας παραγράφου δεν υποκαθιστούν τους επίσημους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

6. Η χρηματοδότηση των αναγνωρισμένων ομάδων εξασφαλίζεται με τη θέσπιση εισφοράς επί των μελών της και με την αξιοποίηση ενωσιακών ή εθνικών προγραμμάτων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία για την αναγνώριση των ομάδων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται:

i.    Ο τρόπος αναλογικής εκπροσώπησης των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων παραγωγών και μεταποιητών στα όργανα διοίκησης, καθώς και οι όροι οικονομικής συμμετοχής των μη μελών της ομάδας.
ii.    Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών της ομάδας μεταξύ των μελών της.
iii.    Κάθε θέμα που αφορά στους ελέγχους που διενεργεί η ομάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 5.
iv.    Ο τρόπος συνεργασίας των ομάδων με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον υπάρχουν.
v.    Οι αρμοδιότητες που ασκούν και οι δράσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του έργου τους που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 39:Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης


Το Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

Σκοπός του ταμείου είναι κυρίως η χρηματοδότηση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών των ΑΣ, των διοικητικών και εποπτικών τους συμβουλίων, καθώς και των γενικών διευθυντών, των λοιπών διευθυντικών στελεχών και των εργαζόμενων στους ΑΣ.

Μέλη του Ταμείου είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΑΣ και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ».
 
Έπειτα από πρόσκληση της αρμόδιας αρχής, οι εκπρόσωποι των ΑΣ που το οικονομικό έτος 2015 είχαν διαχειριστικό πλεόνασμα και ο εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» καταρτίζουν μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου το καταστατικό του.

Άρθρο 40:Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων


1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων. Η ψηφιακή βάση έχει σκοπό την καταγραφή της διαδρομής που ακολουθούν τα πάσης φύσεως συνεταιριστικά προϊόντα του αγροτικού τομέα, αυτούσια ή μεταποιημένα, από την παραγωγή στην κατανάλωση.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου:

«Ιχνηλασιμότητα» είναι η δυνατότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης και της πορείας παραγωγής ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους.

«Προϊόντα» είναι τα πάσης φύσεως προϊόντα του αγροτικού τομέα αυτούσια ή μεταποιημένα.

«Συνεταιριστικά Προϊόντα» είναι τα προϊόντα που παράγονται ή/και μεταποιούνται ή/και διακινούνται από ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

3. Αρμόδια για τη δημιουργία, οργάνωση και τήρηση της ενιαίας βάσης δεδομένων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου. Η ψηφιακή βάση ενημερώνεται με καταχώριση δεδομένων από τους ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.