Επιλέξιμα μόνο τα εγγειοβελτιωτικά με οικονομία νερού τουλάχιστον 10%

Επιλέξιμα μόνο τα εγγειοβελτιωτικά με οικονομία νερού τουλάχιστον 10%

 12/10/2016 - 08:59 πμ

Δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10% πρέπει να συνεπάγεται μια επένδυση στον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων που αφορά βελτίωση υφιστάμενης υποδομής άρδευσης, για να κριθεί επιλέξιμη, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Αυτό ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή τον προγραμματισμό εκπόνησης μελετών, που εστάλη στις Περιφέρειες.

Ο τρόπος υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης νερού θα περιγράφεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διαβιβασθεί στις Περιφέρειες.
Ο τρόπος υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης νερού θα περιγράφεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διαβιβασθεί στις Περιφέρειες.
 
Σημειωτέον πως ο τρόπος υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης νερού θα περιγράφεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διαβιβασθεί στις Περιφέρειες.

Κατ΄εξαίρεση, ορίζει η εγκύκλιος, επενδύσεις που συνεπάγονται αύξηση της αρδευόμενης έκτασης είναι επιλέξιμες μόνο στις περιπτώσεις: 

-που η κατάσταση του υδάτινου σώματος το οποίο επηρεάζεται από την επένδυση έχει κριθεί ως τουλάχιστον καλή για λόγους που άπτονται της ποσότητας ή 

-που θέτουν σε λειτουργία νέα εγκατάσταση που εφοδιάζεται με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο περιβαλλοντικά πριν από την 31-10-2013 ή 

-που συνδυάζονται με επένδυση για βελτίωση αρδευτικής εγκατάστασης εάν κριθεί εκ των προτέρων ότι συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση τουλάχιστον 5 με 25% και η επένδυση εξασφαλίζει μείωση της χρήσης του νερού σε επίπεδο συνολικής δαπάνης, που είναι ίση με το 50% της δυνητικής εξοικονόμησης, η οποία καθίσταται δυνατή από την επένδυση στην υπάρχουσα αρδευτική εγκατάσταση.
 

Με δεδομένο ότι έχει εγκριθεί το ΠΑΑ 2014-2020, και για την καλύτερη προετοιμασία του Μέτρου 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με έγγραφό της καλεί τις Περιφέρειες να αποστείλουν προτάσεις έργων/μελετών με αντικείμενο:

-ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός συλλογικών Ε.Ε,

-έργα αποκατάστασης – ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και έργων ΑΠΕ)

-αρδευτικά δίκτυα με χρήση ανακυκλωμένου νερού,

-έργα ταμίευσης νερού συνοδευμένα από αρδευτικό δίκτυο κ.α.

-έργα τεχνητού εμπλουτισμού σε υφιστάμενα δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκατ. ευρώ ανά έργο πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, συνεπώς οι προτάσεις προς την αρμόδια υπηρεσία θα αφορούν σε επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 2,2 εκατ. ευρώ ανά έργο και πάντα στο πλαίσιο των έργων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με το νόμο 3881/58, όπως αυτός ισχύει.

Οι προτάσεις που θα συλλεχτούν σε επίπεδο Περιφέρειας, θα αποσταλούν αποκλειστικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών (κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ και τους αντίστοιχους ΟΕΒ), προκειμένου να αξιολογηθούν. Κάθε Περιφέρεια θα υποβάλει όλες τις προτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στο gdimop@minagric.gr.

Πηγή:www.agronews.gr