Άμεσα η εκκίνηση του LEADER Μεσσηνίας

Το πρόγραμμα CLLD/LEADER Μεσσηνίας… ξεκουνά σιγά σιγά, αλλά, όπως δείχνουν οι αριθμοί, θα αποδειχθεί… αδύναμο να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Θα διαθέτει μόλις 4.000.000 ευρώ συνολική δημόσια δαπάνη (ποσό επιδοτήσεων, δηλαδή), όταν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης θα μπορεί να ανέρχεται μέχρι 600.000 ευρώ και η ίδια συμμετοχή θα μπορεί να αποδεικνύεται, κυρίως, με μια απλή υπεύθυνη δήλωση.

Η συμμετοχή, επομένως, αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη (να γίνει «χαμός» κατά το κοινώς λεγόμενο), καθώς, πέραν της «ευκολίας» απόδειξης της ίδιας συμμετοχής του συγκεκριμένου προγράμματος (με υπεύθυνη δήλωση), αναμένεται να επιβοηθήσει στην αυξημένη ζήτηση το γεγονός ότι όλα τα άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός απαιτούν αποδειγμένη ίδια συμμετοχή σε μετρητά (ή, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τραπεζική βεβαίωση περί πρόθεσης δανεισμού ή εγκεκριμένο δάνειο). Έτσι, πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι αναμένεται να στραφούν στο αγροτοτουριστικό αυτό πρόγραμμα (CLLD / LEADER Μεσσηνίας), καθώς η ρευστότητα είναι «κατάσταση σε έλλειψη» και οι τράπεζες «κλειστές».

 ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Ας δούμε τι ομολογούν οι αριθμοί. Όπως είπαμε, ο διαθέσιμος συνολικός προϋπολογισμός του CLLD / LEADER Μεσσηνίας είναι αρχικά 4.000.000 ευρώ, ενώ μπορεί υπό προϋποθέσεις να αυξηθεί κατά ένα ποσό ακόμα. Να φθάσει, δηλαδή, η δημόσια δαπάνη, η δυνατότητα διάθεσης επιδοτήσεων, τα 5 – 6 εκατομμύρια.
Άρα, εάν θεωρήσουμε ότι κατά μέσο όρο μια επένδυση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ (150.000 επιδότηση και 150.000 ίδια συμμετοχή), με δεδομένο τον «τουριστικό προϋπολογισμό» στα 1.600.000 ευρώ περίπου και άντε με μια αύξηση 2.000.000 ευρώ, τότε θα μπορέσει να ενισχύσει (2.000.000:150.000) περίπου δεκατέσσερις (14) μεσσηνιακές επενδύσεις τουριστικής κατεύθυνσης.
Κατ’ αναλογία, άλλες 14 επενδύσεις μεταποίησης και αρκετές πολύ μικρότερες στους υπόλοιπους τομείς (υπηρεσίες κ.τ.λ.).
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύμφωνα με το CLLD / LEADER Μεσσηνίας, πολύ απλά οι επιλέξιμες επενδύσεις θα ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
-Τουρισμός (κύρια, αλλά κυρίως – λόγω και προϋπολογισμού- δευτερεύοντα τουριστικά καταλύματα, δηλαδή ενοικιαζόμενα τουριστικά δωμάτια, διαμερίσματα και κατοικίες) και Εστίαση, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ περίπου
-Μεταποίηση (οικοτεχνίες, βιοτεχνίες), συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ περίπου
-Επισκέψιμα αγροκτήματα, Υπηρεσίες, κτλ.
Επίσημα, το πρόγραμμα κάνει λόγο για τις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες ιδιωτικών έργων:
•Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης
•Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
•Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας και αναβάθμιση της αλιείας
•Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
•Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
•Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ.
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οι προκηρύξεις για τα δημόσια έργα (έργα Δήμων) αναμένεται να είναι σύντομα «στον αέρα». Εκείνες για τα ιδιωτικά έργα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες στις αρχές καλοκαιριού (τα σχετικά σχέδια αναμένονται τον Απρίλιο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οπότε στη συνέχεια και η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Τοπικής Ομάδας Δράσης Μεσσηνίας θα προετοιμάσουν τις τελικές προκηρύξεις).
 
ΠΕΡΙΟΧΗ CLLD / LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Η επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης για το CLLD 2014 – 2020 τοπικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, περιλαμβάνει ολόκληρη την Π.Ε. Μεσσηνίας εκτός του αστικού κέντρου της Καλαμάτας.

Πηγή:www.tharrosnews.gr