Ειδικά Θέματα

Στο σημερινό, παγκοσμιοποιημένο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, όλες οι επιχειρήσεις κρίνονται πλέον από την ικανότητά τους να λειτουργούν, να συνεχίσουν να διατηρούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η SB ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ διαθέτει συμβούλους με εμπειρία, ικανότητα και ετοιμότητα να δράσουν τη στιγμή της κρίσης και μπορεί να συμβάλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών και κινδύνων στις λειτουργικές δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. 

Σε μια προσπάθεια συνεχούς υποστήριξης των πελάτων της η SB παρέχει προς τους πελάτες της ειδικές υπηρεσίες όπως:

►Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων/ευκαιριών

►Εκτίμηση και διαχείριση κρίσεων 

►Ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων

►Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης