Φορολογικές Υπηρεσίες

Τα φορολογικά θέματα αποτελούν διεθνώς σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού και λήψης των επιχειρηματικών επιλογών και αποφάσεων, αφού:

α) Σημαντικό μέρος των εταιρικών κερδών ή των ατομικών εισοδημάτων διατίθεται  για πληρωμή έμμεσων ή άμεσων φόρων.
β) Υπάρχει πολυνομία και πολυμορφία των φορολογικών διατάξεων που προσαρμόζονται στις εκάστοτε πολιτικοοικονομικές συγκυρίες και ανάγκες.
γ) Επικρατεί ασάφεια για το χρόνο διενέργειας των αναγκαίων φορολογικών ελέγχων, και ανασφάλεια σχετικά με τις μεθοδολογίες διεκπεραίωσης τους.

Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά, επηρεάζουν την λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων (μεγάλων και μικρών) και καθορίζουν το μέγεθος των επενδύσεων.

Το στοίχημα για την εταιρεία μας είναι να εξασφαλίσουμε συνθήκες υγιούς λειτουργίας για κάθε πελάτη μας, και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης  αφού μπορούμε και προσφέρουμε:
 
 • Έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη και τις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Προϋπολογισμό φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. 
 • Προετοιμασία των φορολογικών ελέγχων και επιτυχή υποστήριξή τους.

Η πλήρης εξειδίκευση και η πολυετής εμπειρία μας σε φορολογικά θέματα, μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε σε κάθε (μικρή ή μεγάλη)  επιχειρηματική οντότητα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλών και πληροφοριών, ικανό να οδηγήσει σε σωστές και σύννομες επιχειρηματικές αποφάσεις και επιλογές.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιδρύσεις - συγχωνεύσεις - μετατροπές - εκκαθαρίσεις - διαλύσεις εταιρειών.

Α. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
 • Έναρξη εργασιών ατομικών επιχειρήσεων
 • Σύσταση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.)
 • Σύσταση Ανωνύμων Εταιρειών,  Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
 • Σύσταση Συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και επιχειρήσεων αλληλέγγυας οικονομίας.
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου.

Β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
 • Μετατροπή Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία.
 • Μετατροπή Ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
 • Μετατροπή Συνεταιρισμών σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

Γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
 • Με διάφορους τρόπους και συνδυασμούς.
 • Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα.

Δ. ΛΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ
 
 • Προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.).
 • Ανωνύμων Εταιρειών, Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.

Φορολογικές δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων.

 • Σύνταξη κα υποβολή δηλώσεων  φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων που προκύπτουν από διάφορες φορολογικές διατάξεις.

​Την ευθύνη σύνταξης των δηλώσεων φέρουν έμπειροι επαγγελματίες, με εγκεκριμένη ανάλογη άδεια άσκησης επαγγέλματος και οι οποίοι υπογράφουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών.

Προσαρμογή και συμμόρφωση επιχειρήσεων με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έγκαιρη ενημέρωση των αλλαγών των φορολογικών διατάξεων και υποχρεώσεων, και η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων σχετικά με την διαδικασία εφαρμογής τους, αποτελεί για την εταιρεία μας υποχρέωση και την βασικότερη προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου μας.

Προϋπολογισμός φόρων.

Η εταιρεία μας διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές και μεθοδολογίες για τον προϋπολογισμό της φορολογητέας βάσης, δυνάμει των οποίων μπορεί και προϋπολογίζεται ο φόρος που θα αποδοθεί.

Φορολογικές συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα.

Τα φορολογικά θέματα απαιτούν γνώση, ανάλυση, ερμηνεία και συνδυασμό διατάξεων. Η λύση ή ο σωστός χειρισμός ενός φορολογικού θέματος συνήθως προϋποθέτει στρατηγική που συνθέτεται από ένα σύνολο διατάξεων νόμων, αποφάσεων και ερμηνειών δικαστηρίων. Έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας αναλαμβάνουν με ευθύνη και αποτελεσματική μεθοδολογία τις υποθέσεις αυτές.

Εκκαθαρίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Τα φορολογικά θέματα απαιτούν γνώση, ανάλυση, ερμηνεία και συνδυασμό διατάξεων. Η λύση ή ο σωστός χειρισμός ενός φορολογικού θέματος συνήθως προϋποθέτει στρατηγική που συνθέτεται από ένα σύνολο διατάξεων νόμων και αποφάσεων δικαστηρίων. Έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας αναλαμβάνουν με ευθύνη και αποτελεσματική μεθοδολογία τις υποθέσεις αυτές.

Διεκπεραίωση θεμάτων επιστροφής φόρων.

Τα φορολογικά θέματα απαιτούν γνώση, ανάλυση, ερμηνεία και συνδυασμό διατάξεων. Η λύση ή ο σωστός χειρισμός ενός φορολογικού θέματος συνήθως προϋποθέτει στρατηγική που συνθέτεται από ένα σύνολο διατάξεων νόμων και αποφάσεων δικαστηρίων. Έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας αναλαμβάνουν με ευθύνη και αποτελεσματική μεθοδολογία τις υποθέσεις αυτές.

Προετοιμασία φορολογικών ελέγχων.

Ο φορολογικός έλεγχος σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει αρτιότητα αντίληψης σε ό,τι αφορά την απόδειξη των επιχειρηματικών συναλλαγών, τον σύννομο λογιστικό και φορολογικό χειρισμό τους και την απόδοση των φόρων που προκύπτουν από αυτές.

Η εταιρεία μας επιλέγει να γνωρίζει το ενδεχόμενο πρόβλημα πριν τον έλεγχο και μπορεί να υποστηρίξει την εν λόγω εργασία αναπτύσσοντας ελεγκτικές μεθοδολογίες ικανές να αναδείξουν το θέμα με σκοπό την προετοιμασία της διοίκησης.

Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Επιχειρήσεων και Φυσικών προσώπων.

Τα φορολογικά θέματα απαιτούν γνώση, ανάλυση, ερμηνεία και συνδυασμό διατάξεων. Η λύση ή ο σωστός χειρισμός ενός φορολογικού θέματος συνήθως προϋποθέτει στρατηγική που συνθέτεται από ένα σύνολο διατάξεων νόμων και αποφάσεων δικαστηρίων. Έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας αναλαμβάνουν με ευθύνη και αποτελεσματική μεθοδολογία τις υποθέσεις αυτές.

Ενδοομιλικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να συντάξουν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμολόγησης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, (Transfer Pricing).

Έμπειρα στελέχη της εταιρίας μας σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας σας, αναλαμβάνουν την σύνταξη του εν λόγω Φακέλου.