Λογιστικές Εργασίες

Η σωστή και σύννομη λογιστική εργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης και αποτελεσματικής λειτουργείας της επιχειρηματικής οντότητας. 
Η πλήρης και έγκαιρη καταγραφή των συναλλαγών, η ταξινόμηση των μεγεθών που συνθέτουν την εικόνα της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της επιχείρησης και η παρακολούθηση των μεταβολών που αυτά υφίστανται αιτία των συναλλαγών, δημιουργούν την βάση πληροφοριών που είναι αναγκαία για την άσκηση συνετούς και αποτελεσματικής διοίκησης.

Αρχή και στόχος της εταιρείας μας είναι το λογιστήριο της κάθε επιχειρηματικής μονάδας να λειτουργεί εντός της επιχείρησης, ως αναπόσπαστο κομμάτι της εσωτερικής οργάνωσής της, εφόσον, βέβαια, αυτό καθίσταται δυνατό. Με αυτό τον τρόπο πληρούνται βασικοί όροι υγειούς λειτουργίας όπως έγκαιρη εργασία, ολοκληρωμένη πληροφόρηση και μείωση του βαθμού εξάρτησης της επιχείρησης από τρίτους.

Σε αυτή την κατεύθυνση προτεραιότητα και κύρια επιδίωξή μας είναι η συνεχής και προγραμματισμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται στο λογιστήριο, αφού αυτό θα  καταστήσει την λογιστική εργασία αποτελεσματικότερη και περισσότερο χρηστική στην επιχείρηση.   

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

 • Τήρηση και παρακολούθηση  όλων των λογιστικών βιβλίων, ανεξαρτήτου κατηγορίας, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές λογιστικής και την νομοθεσία.
 • Σχέδια λογαριασμών, Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Ανάλυση και επεξηγήσεις του τρόπου διεκπεραίωσης των συναλλαγών και τα παραστατικά απόδειξης αυτών.
 • Χρονοδιάγραμμα λειτουργείας και παραγωγής αποτελεσμάτων του λογιστηρίου.
 • Ειδική εργασία οργάνωσης και προσαρμογής σε συνθήκες πρώτης εγκατάστασης νέων λογιστηρίων.

Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης

 • Παραγωγή ενδιάμεσων οικονομικών αποτελεσμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Παραγωγή και σύνταξη όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών καταστάσεων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργείας των τμημάτων α) Πωλήσεων β) Οικονομικής Διεύθυνσης γ) Αγορών, δ) Οργάνωσης Αποθηκών και Κοστολόγησης.
 • Αναλυτική ταξινόμηση των εξόδων ανά κατηγορία και προϋπολογισμός του μεγέθους των.

Κοστολόγηση παραγωγής και λειτουργίας

 • Παρακολούθηση αποθηκών κατ’ είδος και αποθηκευτικό χώρο.
 • Οργάνωση της εργασίας της αποθήκης, έλεγχος διακίνησης ποσοτήτων, προσδιορισμός κόστους αποθήκευσης.
 • Εφαρμογή έγκυρων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών κοστολόγησης,  (ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης) και προσδιορισμός του ανά μονάδα προϊόντος παραγωγικού κόστους.
 • Προσδιορισμός κόστους ανά μονάδα προϊόντος που προέρχεται από μη προσδιοριστικά των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης έξοδα.

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία

 • ​Ισολογισμός.
 • Αποτελέσματα χρήσης
 • Προσάρτημα
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
 • Αριθμοδείκτες

Μισθοδοσία – Εργατικά και Ευέλικτες μορφές απασχόλησης

 • ​Προσλήψεις – απολύσεις – μεταβολές στοιχείων και όρων συμβάσεων εργαζομένων.
 • Σύνταξη μηναίων μισθοδοτικών καταστάσεων, υποβολή Α.Π.Δ. και απαιτούμενων δηλώσεων 
 • Προετοιμασία για υποβολή στοιχείων ελέγχου στους ασφαλιστικούς φορείς.
-    Προϋπολογισμός κόστους ανά εργαζόμενο 
-    Μελέτη οργάνωσης, διάρθρωσης και παραγωγικότητας  της εργασίας ανά τομέα και τμήμα.

Οργάνωση και Λογιστική παρακολούθηση μικρών επιχειρήσεων

​-    Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος.
-    Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος.
-    Απλογραφικά λογιστικά βιβλία.

 • Βιβλίο εσόδων – εξόδων
 • Μηνιαία κατάσταση στηλών
 • Μητρώο παγίων 
 • Βιβλίο ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων
-    Μονάδες οικοτεχνίας 
-    Μονάδες τυποποίησης 
-    Ξενοδοχειακές μονάδες
-    Καταστήματα τροφίμων και επισιτισμού
-    Διάφορες μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.