Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες

Οι οικονομικές μονάδες μοιάζουν με τους ζωντανούς οργανισμούς: Δημιουργούνται, αναπτύσσονται, ακμάζουν, παρακμάζουν και πεθαίνουν, μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Η νομοτελειακή πορεία τους, όμως, από τη γέννηση προς το θάνατο είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί ποιοτικά, μέσω της παράτασης των φάσεων της ανάπτυξης και της ακμής.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να προγραμματίζεται η μελλοντική τους δράση, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα, να εκτιμώνται σωστά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι που τις απειλούν, παράλληλα δε να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που πηγάζουν από το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.

Είναι αναγκαία, επομένως, η διαρκής και συστηματική καταγραφή, παρατήρηση, ταξινόμηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των κάθε φορά διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία εκφράζονται συνηθέστερα ως πιθανοτικές κατανομές και σπανιότερα ως μονοσήμαντα μεγέθη.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάλυση ισολογισμών και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο ισολογισμός μιας επιχείρησης συνοψίζει την οικονομική της κατάσταση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, γι’ αυτό και η εικόνα που παρέχει είναι στατική. 
Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ομαδοποιημένα (με κριτήριο το χρόνο παραμονής τους σε αυτή) σε πάγια, κυκλοφορούντα και διαθέσιμα και οι πηγές των κεφαλαίων της (ίδια κεφάλαια, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).

Δηλαδή, ο ισολογισμός δείχνει ποια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκτηθεί και με τι κεφάλαια έχει χρηματοδοτηθεί η απόκτησή τους.

Ανάλυση Ισολογισμού είναι η έρευνα των στοιχείων του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Κερδών ή Ζημιών» καθώς και πολλών συμπληρωματικών πινάκων και οικονομικών καταστάσεων.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα συνολικά έσοδα και έξοδα που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης. Επομένως, τα μεγέθη της δεν είναι στατικά ή συγκυριακά αλλά εκφράζουν, σε όρους αξίας, τη δραστηριότητά της σε ολόκληρη τη χρήση.

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται τα μεγέθη των εσόδων από πωλήσεις, του κόστους πωληθέντων, των λειτουργικών δαπανών, του φόρου εισοδήματος και των καθαρών κερδών.

Αριθμοδείκτες και καταστάσεις ταμειακών ροών.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες εκφράζουν τις σχέσεις μεταξύ δυο μεγεθών ή ομάδων μεγεθών της επιχείρησης κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η συναγωγή συμπερασμάτων για τα δομικά χαρακτηριστικά της και τις διαμορφούμενες τάσεις των μεγεθών της.

Το βασικό πλεονέκτημα των δεικτών, πέρα από την ευκολία υπολογισμού τους, είναι ότι επιτρέπουν συγκρίσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιμέρους επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση διαστρωματικών και διαχρονικών δεδομένων.

Το γεγονός αυτό τους καθιστά εξαιρετικά χρήσιμους για μια σειρά εφαρμογών (μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της επιχείρησης), κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

 • Εκτίμηση της βιωσιμότητας μιας μονάδας 
 • Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός επενδυτικού σχεδίου (ή γενικότερα, ενός προγράμματος δράσης)
 • Πρόβλεψη χρεοκοπίας 
 • Εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης

Η ρευστότητα είναι σημαντικότερη από την κερδοφορία για την βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα μίας εταιρίας.

Η κατάσταση των ταμειακών ροών παρέχει πληροφορίες για την εταιρία, όπως:
 • Την δυνατότητα να “παράγει” ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα από την δραστηριότητά της.
 • Την δυνατότητα να παράγει μελλοντικές ταμειακές ροές ή την πιθανότητα να αντιμετωπίσει ταμειακή ανεπάρκεια στο μέλλον.
 • Την χρήση των ταμειακών διαθεσίμων που έκανε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορούν.
 • Τις μεταβολές στην καθαρή περιουσία και την χρηματοοικονομική δομή της εταιρίας.
 • Την πραγματική οικονομική απόδοση, απαλλαγμένη από λογιστικές πρακτικές όπως οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις.
 • Την πιστωτική πολιτική που ακολουθεί και πώς αυτή επηρεάζει τα ταμειακά διαθέσιμα.
 • Τις χρηματοδοτικές πηγές που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία και τις επενδύσεις της.

Αξιολόγηση επενδύσεων.

Είναι η επένδυση καλύτερη (πιο συμφέρουσα) από άλλες εναλλακτικές;
Ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης;
Κατά πόσο επηρεάζεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα από αλλαγές σε οικονομικές παραμέτρους;
Πώς μπορούν να συγκριθούν επενδύσεις-έργα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά;


Οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων που ενέχουν και να προσαρμόζονται ανάλογα µε τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, αλλά και τον κίνδυνό της.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να κρίνουν την αξία κάθε επένδυσης και να μπορούν να επιβιώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο ανταγωνισμός είναι έντονος.

Οι επενδύσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία δίνουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικών πλεονεκτημάτων και εκμετάλλευσης επενδυτικών σχεδίων, των οποίων τα οφέλη ξεπερνούν τα κόστη αυξάνοντας τον μετοχικό πλούτο.

Ανάλυση ρευστότητας και κεφάλαιο κίνησης.

Το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί το σύνολο των χρημάτων που πρέπει να δεσμεύσει μια επιχείρηση με σκοπό τη χρηματοδότηση των αποθεμάτων της, των απαιτήσεων της και την πληρωμή καθημερινών λειτουργικών αναγκών της.

Σε κάθε περίπτωση από το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης εξαρτάται η βιωσιμότητα της επιχείρησης, αφού αυτό καθορίζει την ικανότητα της να δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές.

Προϋποθέσεις κερδοφόρας λειτουργίας της επιχείρησης, νεκρό σημείο και λοιποί χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Απαραίτητη προϋπόθεση και συνθήκη κερδοφορίας σε μια επιχείρηση είναι τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έξοδά της.

Είναι αναγκαίο να γνωρίζει το συγκεκριμένο, σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο, ύψος πωλήσεων, με το οποίο καλύπτει το σύνολο των εξόδων της. Σταθερά και μεταβλητά.

Νεκρό σημείο ονομάζεται το ακριβές ποσό των πωλήσεων (κύκλου εργασιών) με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει το σύνολο των εξόδων της, σταθερά και μεταβλητά, μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος ούτε ζημιά.

Εκφράζεται:

 • ως αξία επί των πωλήσεων (μας δείχνει πόση είναι η χρηματική αξία των πωλήσεων που πρέπει να κάνει η επιχείρηση ώστε να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία)
 • ως ποσοστό επί των πωλήσεων (μας δείχνει σε ποιο ποσοστό επί των πωλήσεων που έκανε ή αναμένεται να κάνει η επιχείρηση, δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία)
 • ως ποσότητα πωλήσεων (μας δείχνει πόσα τεμάχια από το παραγόμενο προϊόν πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση ώστε να μην έχει ούτε κέρδος αλλά ούτε και ζημία) και 
 • ως χρόνος (πόσο χρόνο αναμένεται ότι θα χρειαστεί η επιχείρηση ώστε να πουλήσει τον απαραίτητο αριθμό μονάδων προϊόντος, τέτοιον ώστε να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία).

Πιστοληπτική ικανότητα επιχείρησης.

Ως πιστοληπτική ικανότητα ορίζεται η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η ικανότητα αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων οι οποίες εξετάζονται και αποτυπώνεται συνήθως σε δεκάβαθμη κλίμακα. Σε κάθε ζώνη της κλίμακας αντιστοιχεί συγκεκριμένη πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας.

Αντιπροσωπεύει δε, την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα ενός ατόμου, μιας επιχείρησης ή ακόμα και μιας χώρας στην αποπληρωμή των χρεών της.

Η πιστοληπτική ικανότητα αποκαλύπτει σε ένα δανειστή ή επενδυτή την πιθανότητα να μπορέσει ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις χωρίς τον κίνδυνο πτώχευσης.

Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μία συνήθη πρακτική που βοηθά τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης να αποκρυσταλλώσει τις ιδέες και να επικεντρώσει την προσοχή του στην εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των ιδεών αυτών.

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι σχετικά απλό στην εκπόνησή του. Κάθε επιχείρηση, είτε πρόκειται για μία μικρή βιοτεχνία είτε για μία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, έχει την υποχρέωση να καταστρώνει και να εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Το επιχειρηματικό σχέδιο εμπεριέχει όλα τα βήματα που θα πρέπει να κάνει μία επιχείρηση, από την αρχή λειτουργίας της έως και μία μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την πορεία της επιχείρησης τα προσεχή έτη και τις μεταβολές του μακροοικονομικού περιβάλλοντός της.

Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο δίνει έμφαση στα πλεονεκτήματα της επιχείρησης και αναγνωρίζει τις όποιες αδυναμίες υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου. Πάνω από όλα όμως δείχνει το πώς θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος και αναλύει τη μέθοδο επίτευξής του.

Πιο συγκεκριμένα ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) περιλαμβάνει τα εξής:

 • Σκοπός - συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης και ανάληψη επιχειρηματικής δέσμευσης (περιγραφή του σκοπού, της βασικής ιδέας και της φάσης που βρίσκεται σήμερα η υλοποίησή της)
 • Στόχοι της επιχείρησης βασισμένοι σε ποσοτικά στοιχεία 
 • Τρόποι χρηματοδότησης
 • Πρωτοτυπία και καινοτομία (κατά πόσο το σχέδιο περιλαμβάνει καινοτομία στην παραγωγή ή/και άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης, ή ενσωματώνει υψηλή τεχνολογία ή τεχνογνωσία ή οτιδήποτε νέο που θα της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα)
 • Αγορά
  • Τμηματοποίηση της αγοράς (Σε ποιο αγοραστικό κοινό απευθύνεται η εταιρεία και γιατί) 
  • Ανάλυση τόπου εγκατάστασης
  • Ανταγωνισμός (αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση, την πιθανή αντίδραση του ανταγωνισμού στην εμφάνιση της επιχείρησης, ποιες διαθέσιμες αξιόπιστες πληροφορίες υπάρχουν για το άμεσο μέλλον κ.λπ. )
  • Χαρακτηριστικά και συνολική εκτίμηση του κλάδου και θέση της επιχείρησης σε αυτόν (αξιολόγηση της υπάρχουσας και ενδεχόμενης αγοράς και περιγραφή της αναμενόμενης εξέλιξης σε μέγεθος, αξία ή άλλες τάσεις)
  • Swot Analysis (Kατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία της επιχείρησης που προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό.) 
 • Προϊόντα και υπηρεσίες (χαρακτηριστικά προϊόντων που θα προωθηθούν στην αγορά. Γκάμα, πλεονεκτήματα, παρουσίαση, συμπληρωματικότητα)
 • Παραγωγική διαδικασία
  • Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας (στάδια και οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής ή τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης της προσφερόμενης υπηρεσίας)
  • Προμηθευτές (Παρουσίαση προμηθευτών, πολιτική αγορών, σχέσεις της επιχείρησης με τους προμηθευτές)
  • Προσωπικό παραγωγής (Ανάγκες σε προσωπικό ανά τομέα, δεξιότητες)
  • Οργανόγραμμα
  • ​Ανάλυση παραγωγικού εξοπλισμού
 • Στρατηγική σύμφωνα με το μίγμα μάρκετινγκ
  • Ανάπτυξη-διαφοροποίηση προϊόντος (στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντος, στάδια εξέλιξης, κύκλος ζωής προϊοντος)
  • Προσδιορισμός τιμών πώλησης (προσδιορισμός τιμολογιακής πολιτικής, ελαστικότητα τιμών, διακανονισμοί, διαμόρφωση τιμών σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τους στόχους για ικανοποίηση των πελατών)
  • Στρατηγική πωλήσεων και διανομής (στόχοι πωλήσεων ανά προϊόν και ανά τμήμα αγοράς, επιλογή καναλιών και δικτύων διανομής, συνεργασίες, εξαγωγικοί στόχοι)
  • Πλάνο προώθησης και επικοινωνίας (στόχοι πλάνου ανά τμήμα αγοράς, στρατηγική υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα, κόστος)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (προϋπολογισμός γενικών λειτουργικών εξόδων, προϋπολογισμός έναρξης, προβλεπόμενοι αριθμοδείκτες, προβλεπόμενος λογαριασμός αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και χρήσεως, προβλεπόμενος ισολογισμός χρήσης)
 • Αξιολόγηση ευχέρειας της επιχείρησης (Αξιολογείται ο αναμενόμενος τρόπος εξέλιξης της επιχείρησης και του νέου προϊόντος)
 • Τελικά συμπεράσματα επιχειρηματικού σχεδίου (αξιολόγηση αποτελεσμάτων, βιωσιμότητα, ωριμότητα)