Ομάδες Παραγωγών - Συνεταιρισμοί

Η συλλογική επιχειρηματική δράση εκδηλώνεται με την ύπαρξη και λειτουργεία εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), Συνεταιριστικών Αγροτικών Οργανώσεων (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις), Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών του Κοινοτικού Κανονισμού 1308/11, κοινών καλλιεργητικών συνεργείων ή ακόμη και απλών καθημερινών συμφωνιών («Σεμπριά» ή «δανικαριές», μισιακά, κ.α.).

Στην SB ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ στηρίζουμε τη συλλογική επιχειρηματική δράση καθώς τη θεωρούμε μονόδρομο για τον αγροτικό τομέα:
 
1.Έχουμε αναπτύξει το Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της αγροτικής εκμετάλλευσης με το οποίο συγκεντρώνουμε για κάθε έναν αγρότη ή και για όλη την συλλογικότητα πραγματικά στοιχεία κόστους, παραγωγικότητας, διάθεσης, ανάλυσης ρευστότητας, βιωσιμότητας και αναπτυξιακής προοπτικής.​
2.Παρέχουμε εξειδικευμένες προτάσεις για τη σωστή σύνταξη των καταστατικών και την εύρεση της καταλληλότερης νομικής μορφής που ταιριάζει στις δυνατότητες των ενδιαφερόμενων παραγωγών
3.Αναλαμβάνουμε:
  • την υποβολή Φακέλου για την αναγνώριση της ομάδας /οργάνωσης παραγωγών σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
  • τη σύνταξη ρεαλιστικών Επιχειρηματικών Σχεδίων καθώς και τη στήριξη της υλοποίησής τους
  • τη σύνταξη ,υποβολή και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων ομάδων/οργανώσεων παραγωγών
Σύστημα Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Αγροτικής Εκμετάλλευσης
Αναγνώριση Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών (Διαδικασία-Πλεονεκτήματα)
Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του οπωροκηπευτικών
Ενίσχυση Νέων ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών(Μέτρο 9-ΠΑΑ 2014-2020)
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ν.4384/2016