Προγράμματα Ανάπτυξης

Η σημερινή κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας επιβάλλει τη δημιουργία βιώσιμων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.Αυτό απαιτεί τόσο από τις νέες όσο και από τις υφιστάμενες επιχειρηματικές μονάδες:

  • Την ύπαρξη επιχειρηματικής ιδέας που αφορά προϊόν ή υπηρεσία που ικανοποιεί μια ανάγκη ή/και επιλύει ένα πρόβλημα.
  • Την ενδελεχή έρευνα αγοράς
  • Τη διαφοροποίηση
  • Το σωστό και προσεκτικό επιχειρηματικό σχεδιασμό για την πορεία της επιχείρησης τα προσεχή έτη και τις μεταβολές του μακροοικονομικού περιβάλλοντός της 
  • Την εύρεση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης για τη διασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων 

Βασική πηγή χρηματοδότησης μιας επιχείρησης πέραν των προσωπικών κεφαλαίων ή του τραπεζικού δανεισμού είναι τα Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανάπτυξης τα οποία αφορούν στη χορήγηση χρηματικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων είτε από το ελληνικό κράτος μέσω του Αναπτυξιακού Επενδυτικού Νόμου είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ είτε και από τις δύο πηγές,

Ανάλογα με τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση αλλά και το μέγεθός και τη μορφή λειτουργίας της τα Προγράμματα Ανάπτυξης διακρίνονται σε:
Στόχος της εταιρείας SB είναι η σωστή καθοδήγηση και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ανάπτυξης των επιχειρήσεων που την εμπιστεύονται προκειμένου να διαφοροποιηθούν και να ενισχύσουν την παρουσία τους στην ελληνική οικονομία.

Σε αυτή την κατεύθυνση το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας αναλαμβάνει:

  • τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (businessplan) επί πραγματικών οικονομικών και παραγωγικών δεδομένων (δαπάνες, πωλήσεις, παραγωγικότητα, ταμειακές ροές, κεφάλαιο κίνησης), μέσω του οποίου αποδεικνύεται η βιωσιμότητα και η αναπτυξιακή προοπτική της επιχείρησης

  • την πλήρη και σωστή ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών για τους στόχους, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις δεσμεύσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για κάθε κλάδο με σκοπό την ένταξη των επενδύσεων στο καταλληλότερο πρόγραμμα για ενίσχυση

  • τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή Φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξή των επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΣΠΑ ή το ΠΑΑ ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης και το επενδυτικό σχέδιο που θέλει να υλοποιήσει

  • τη συνεχή στήριξη και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων