Σύστημα Διαρκούς ΠαρακολούθησηςΜε τις αλλαγές που συντελούνται με ραγδαία ταχύτητα, η έκταση και το πλήθος των υποχρεώσεων του κάθε αγρότη πολλαπλασιάζεται σε όλους τους τομείς (φορολογικό - λογιστικό, ασφαλιστικό,  προγραμμάτων ,επιδοτήσεων κ.α.) και επιταχύνεται η διαδικασία προσαρμογής του στην νέα πραγματικότητα.

Στο εξής κάθε αγροτική εκμετάλλευση αποτελεί επιχείρηση και κάθε αγρότης, με βάση τον παραγωγικό και οικονομικό σχεδιασμό του, καλείται στην πράξη να αποδεικνύει τις ικανότητές του ως σύγχρονος επιχειρηματίας, δηλαδή:
 
 • ότι διαχειρίζεται σωστά τους φυσικούς και οικονομικούς πόρους,
 • ότι διαθέτει το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης,
 • ότι η επιχείρησή του είναι κερδοφόρα και βιώσιμη,
 • ότι έχει αναπτυξιακό προσανατολισμό, και
 • ότι αξιοποιεί σωστά και αποδοτικά τις όποιες εθνικές ή κοινοτικές οικονομικές ενισχύσεις

Η εταιρεία μας, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τον κάθε αγρότη, δημιούργησε το Σύστημα Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Αγροτικής Εκμετάλλευσης το οποίο αποτελεί ένα σύνολο λογιστικών – κοστολογικών – φορολογικών και οικονομικοτεχνικών εργασιών.

Σκοπός του Συστήματος είναι να παράξει πραγματικό αποτέλεσμα και ικανό να βοηθήσει τον κάθε μικρό ή μεγάλο αγρότη στην προσπάθειά του για αποτελεσματικότητα και επιτυχή οικονομικό σχεδιασμό της λειτουργίας της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Το Σύστημα Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Αγροτικής Εκμετάλλευσης:
 
 • παρακολουθεί την εξέλιξη των καλλιεργειών και των επενδύσεων, προετοιμάζει τον οικονομικό και παραγωγικό σχεδιασμό, δημιουργεί την εικόνα της αγροτικής εκμετάλλευσης, ως επιχείρηση
 • ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης της κάθε συλλογικής επιχειρηματικής δράσης στον αγροτικό τομέα.

Συνοπτική περιγραφή του συστήματος

Το Σύστημα Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Αγροτικής Εκμετάλλευσης περιέχει

 • Λογιστική αυτοτέλεια και επάρκεια.
 • Ανάλυση κόστους καλλιέργειας και λειτουργίας ανά κτήμα και προϊόν.
 • Πρόβλεψη κερδών και φόρων.
 • Ανάλυση εσόδων και εξόδων, προϋπολογιστικών και πραγματικών.
 • Πλήρη φορολογική ενημέρωση και διεκπεραίωση των υποχρεώσεων.
 • Προετοιμασία του οικονομικού σχεδιασμού και ανάλυση οικονομικοτεχνικών μεγεθών.
 • Ανάλυση ρευστότητας και προσδιορισμός του απαιτούμενου  κεφαλαίου κίνησης.
 • Αναπτυξιακή προοπτική και αξιολόγηση επενδύσεων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες αναλυτικά

Ο κάθε αγρότης που θα ενταχθεί στο σύστημα θα απολαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος πολύμορφων υπηρεσιών κατανεμημένων ως εξής:

1. Σοβαρή και σχολαστική εργασία στα λογιστικά και κοστολογικά δεδομένα της καλλιέργειάς του

 • Καταγραφή των ειδικών στοιχείων κτημάτων και καλλιεργειών
 • Προϋπολογισμός και επιμέτρηση του κόστους καλλιέργειας και των εξόδων λειτουργείας της αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Ανάλυση και κατανομή του κόστους ανά κτήμα και καλλιέργεια.
 • Προσδιορισμός του βαθμού παραγωγικότητας του κάθε κτήματος.
 • Ακριβής προσδιορισμός του κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.
 • Σχεδίαση και προγραμματισμός της καλλιεργητικής διαδικασίας, για όλη την  διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
 • Συνεχής παρακολούθηση της καλλιεργητικής διαδικασίας και συνολικά των δεδομένων λειτουργείας της εκμετάλλευσης.

2. Πλήρης ενημέρωση, επιμέλεια και διεκπεραίωση των φορολογικών - λογιστικών υποχρεώσεών του 

 • Προϋπολογισμός για την επόμενη  χρονιά του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ.
 • Σύννομη τήρηση των βιβλίων εσόδων και εξόδων.
 • Σύννομη τήρηση του μητρώου Παγίων.
 • Παρακολούθηση του αρχείου διακίνησης ποσοτικών αποθεμάτων.
 • Οδηγίες και μεθόδευση για την διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων, για όσο ο φορολογικός νόμος το επιβάλλει.
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. (Όπου απαιτείται).
 • Σύνταξη και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (όπου απαιτείται).
 • Αποτίμηση αποθεμάτων τέλους (όπου απαιτείται) σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές και τον ισχύοντα φορολογικό νόμο. (Σήμερα ισχύει η μέθοδος του ιστορικού κόστους παραγωγής της  καλλιέργειας). 
 • Σύνταξη και υποβολή του εντύπου Ε3 (αναλυτικά στοιχεία εισοδήματος)
 • Σύνταξη και υποβολή του εντύπου Ε2 ( Εισοδήματα από ακίνητα)
 • Σύνταξη, μεταβολή και υποβολή των εντύπων Ε9 και Περιουσιολογίου. 
 • Σύνταξη και υποβολή του εντύπου Ε1 ( Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος).

3. Οικονομοτεχνική ανάλυση των δεδομένων της καλλιέργειας και της λειτουργίας της εκμετάλλευσης ως επιχείρηση:

 • Αποδόσεις καλλιέργειας και κρίσιμα στοιχεία αξιολόγησης.
 • Κόστος αδράνειας και μη αξιοποίησης των παραγωγικών πόρων.
 • Ταμειακές ροές και απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης.
 • Αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσβασης στην τραπεζική αγορά. 
 • Αναπτυξιακή προοπτική και βιωσιμότητα της επιχείρησης
 • Αξιολόγηση επενδύσεων.

4. Πρόσθετες υπηρεσίες (χωρίς χρέωση σε ενταγμένους στο σύστημα αγρότες)

 • Εκτύπωση πληρωμών φόρων, δόσεων κ.τ.λ.
 • Εκτύπωση φορολογικών δηλώσεων και εκκαθαριστικών
 • Ρυθμίσεις στο δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Ενημέρωση για κάθε θέμα.

Αποτέλεσμα

Ως αποτέλεσμα παράγει, για κάθε αγρότη που είναι ενταγμένος στο σύστημα, μία πολυσέλιδη, πινακοποιημένη οικονομοτεχνική μελέτη με επισημάνσεις και επεξηγήσεις ώστε να είναι στα χέρια του αγρότη χρηστικό εργαλείο και οδηγός.

​Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες  της εταιρείας αναλύουν και εξηγούν στοιχεία και έννοιες, επικεντρώνουν στα κρίσιμα σημεία και συμβουλεύουν με προσανατολισμό το συμφέρον της επιχείρησης.

Ώφελος για τον αγρότη

​Ο αγρότης που εντάσσεται στο σύστημα ωφελείται πολλαπλά καθώς:

 1. Έχει πλήρη και πραγματική εικόνα των εσόδων και εξόδων του ανά παραγόμενο προϊόν και καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο
 2. Του δίνονται απαντήσεις σχετικά με τα κεφάλαια κίνησης και τις ταμειακές ροές που απαιτούνται (δηλαδή πόσα χρήματα χρειάζεται για την ολοκλήρωση της καλλιέργειας και ποια χρονική περίοδο)
 3. Μπορεί να οργανώσει την εκμετάλλευσή του έτσι ώστε να έχει συνεχή ρευστότητα
 4. Του παρέχονται λύσεις για την μείωση του κόστους καλλιέργειας , την αύξηση της απόδοσης και κατά συνέπεια την αύξηση του καθαρού κέρδους της επιχείρησης
 5. Μπορεί να λειτουργεί με σιγουριά και προσεκτικό σχεδιασμό για ενδεχόμενη συμμετοχή του σε Ομάδα παραγωγών
 6. Έχει την ευκαιρία να προϋπολογίσει τους επερχόμενους φόρους και να τους μειώσει με έννομο τρόπο
 7. Μπορεί να αναπτύξει ένα ρεαλιστικό μακροχρόνιο επιχειρηματικό σχέδιο για την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησής του και την εκμετάλλευση όλων των επιδοτήσεων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων

Προϋποθέσεις ένταξης

 1. ​Η συμμετοχή του αγρότη στην διαδικασία ολοκλήρωσης της εργασίας.
 2. Η σύνταξη εξατομικευμένης σύμβασης συνεργασίας.
 3. Η έκδοση νομίμων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, για όλο το μέγεθος της εργασίας και το συνολικό τίμημα.