Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές και τους εμπόρους. Σχετίζεται με όλους τους κλάδους του δικαίου και ιδιαίτερα το αστικό και το δημόσιο δίκαιο καθώς ρυθμίζει όλες τις σχέσεις για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη ρύθμιση –απόκλιση από το αστικό δίκαιο ενώ πολλοί θεσμοί του εμπορικού δικαίου( π.χ πτώχευση) έχουν χαρακτήρα δημοσίου δικαίου.

Το εμπορικό δίκαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική επιστήμη με την οποία υπάρχει αμοιβαία επιρροή και αλληλεπίδραση. Πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο νομικός προκειμένου να γίνουν αντιληπτά απαιτούν τη βοήθεια της οικονομικής επιστήμης ( π.χ. η έννοια του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ) ενώ ταυτόχρονα το εμπορικό δίκαιο συμβάλλει στο να πραγματοποιηθούν τα πορίσματα της οικονομικής επιστήμης (π.χ η οικονομική επιστήμη οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται αποτελεσματικότερα μέσω ενώσεων προσώπων και το εμπορικό δίκαιο ρυθμίζει τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας των εταιριών διαφόρων μορφών.)

Κατά τη σύσταση αλλά και τη λειτουργία μιας εταιρείας απαιτείται να απαντηθούν από τους ιδρυτές της θεμελιώδη ερωτήματα που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της όπως:

 
Ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας;
Τι αρχικό κεφάλαιο χρειάζεται για να ξεκινήσει και πώς αυτό θα καλυφθεί;
Τι άτομα και πόσα άτομα σκοπεύουν να γίνουν συνέταιροι;
Ποιος είναι ο κίνδυνος οφειλών των εταίρων;
Ποια είναι τα δικαιώματα των εταίρων και πώς θα διευθετηθούν;
Πώς θα διαμοιράζονται τα κέρδη και οι ζημίες της εταιρείας;
Τι φόροι θα πρέπει να πληρωθούν και από ποιόν;
Ποια κριτήρια είναι σημαντικά και ποια λιγότερο σημαντικά (χρηματοοικονομικά, προσωπικά, οργανωτικά);

Η SB Συνεργατική Συμβουλευτική ΑΕ δημιουργεί εξειδικευμένες προτάσεις που πλαισιώνουν όλα τα σημεία ίδρυσης , σύστασης και λειτουργίας κάθε εταιρικής μορφής και βοηθούν ουσιαστικά τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν βιώσιμες εταιρείες που ικανοποιούν τις πραγματικές τους ανάγκες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες


Α. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-           Έναρξη εργασιών ατομικών επιχειρήσεων
-           Σύσταση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.)
-           Σύσταση Ανωνύμων Εταιρειών,  Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
-           Σύσταση Συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και επιχειρήσεων αλληλέγγυας οικονομίας.
-           Κοινωνίες αστικού δικαίου.
 
Β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-           Μετατροπή Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία.
-           Μετατροπή Ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
-           Μετατροπή Συνεταιρισμών σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 
Γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-           Με διάφορους τρόπους και συνδυασμούς.
-           Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα.
 
Δ. ΛΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

-           Προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.).
-           Ανωνύμων Εταιρειών, Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.