Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις

Ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου, μια επιχείρηση για να διατηρήσει τις δραστηριότητές της και να διασφαλίσει τη μελλοντική της ανάπτυξη πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει μετά από επιμελή και ρεαλιστικό σχεδιασμό. 

Ειδικότερα,η οικονομική βιωσιμότητα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον επιτυγχάνεται με:

 
  • Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση 
  • Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου
  • Λογιστική ευταξία
  • Φορολογικό σχεδιασμό
  • Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και διαρκή παρακολούθηση
  • Σωστή διαχείριση αποθεμάτων/αποθήκης
  • Σχεδιασμό ταμειακών ροών
  • Αποδοτική διαχείριση προμηθευτών-κατάρτιση σχεδίου διαπραγμάτευσης προς όφελος της επιχείρησης
  • Προσεκτικό σχεδιασμό ανάπτυξης-ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο
  • Αξιοποίηση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης-ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα
Η SB Συνεργατική Συμβουλευτική ΑΕ διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην επίβλεψη και συμβουλευτική όλων των οικονομικών μονάδων παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που συμβάλλει στον επιτυχή σχεδιασμό και τη σταθερά ανοδική πορεία των επιχειρηματιών που την εμπιστεύονται:
 
Φορολογικές υπηρεσίες 
Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες
Λογιστικές εργασίες 
Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου
Μελέτες επιχειρηματικών Σχεδίων-Προγράμματα Ανάπτυξης