Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα (ΠΑΑ 2014-2020)

 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της ελληνικής υπαίθρου. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν 6 δις ευρώ εκ των οποίων το 20% προέρχεται από εθνικούς πόρους ενώ το υπόλοιπο 80% από πόρους Διαθρωτικών –Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε.

 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.
 
Το ΠΑΑ 2014-2020 αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

 
Σημαντικότερα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020: